Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 2 mobil kullanıcı
22
Cevap
17187
Tıklama
0
Öne Çıkarma
TANIMLAR - Er İşlemleri

Ö Ömer Konu Sahibi
13 yıl (10884 mesaj)

ASKERLİK ÇAĞI:


Her erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. Subay ve astsubayların askerlik çağı bitim süreleri 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen süreler kadardır.


YÜKÜMLÜ :


Askerlik hizmetini, Askerlik Kanunu ve/veya Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ve değişiklikleri gereğince yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşıdır.


İLK YOKLAMA:


Her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin miktarını, adreslerini ve kimliklerini tespit etmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.


SON YOKLAMA :


Yükümlülerin, asker edilmeleri veya askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için yapılan işlemlerdir.


ASKERLİĞE ELVERİŞLİDİR :


Türk Silâhlı Kuvvetleri Ssağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mâni bir hastalık veya arızası bulunmamak.


ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR :


Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık veya arızası bulunmak.


KAYNAK :


O yıl askerlik çağına girenlerle, bunlarla işleme tâbi yükümlülerden askerliklerine karar alınanların miktarıdır.


YÜKÜMLÜ SAYISI :


Bir askerlik şubesinin kayıtlarında bulunan, yasada yazılı yaş sınırı içindeki yerli ve yabancı yükümlülerin tamamıdır.


EMSAL :


Yükümlülerden birlikte son yoklama işlemine tâbi tutulan veya tutulması gereken doğumlular, sevkte ise, birlikte sevk edilmesi gereken celp grubudur.


YOKLAMA KAÇAĞI :


Yoklamaları için bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine, yasal süresi içinde kanunî bir özürü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenlerdir.


SAKLI :


Askerlik çağına girdiği halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olan yükümlülerdir.


ERTESİ YILA BIRAKMA :


Son yoklama sırasında yasada belirtilen sebeplerden dolayı (öğrenci, hapis) bir sonraki doğumla işleme tâbi yükümlülerdir.


SEVK TEHİRİ :


Askerliğine karar alınmış olduğu halde, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevkleri geri bırakılan yükümlülerdir.


CELP GRUBU :


Ayrıldıkları hizmet şekillerine göre yükümlülüklerini yerine getireceklerin, millî savunma bakanlığınca tespit edilecek silâh altına alınma tarihleridir.


CELP DÖNEMİ :


Birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir.


MUVAZZAFLIK DÖNEMİ:


Yükümlünün, askerlik şubesinden birliğine, sevk tarihinden başlayıp terhis tarihine kadar geçen süredir.


BAKAYA :


Sevk için çağrıldıkları halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayan yükümlülerdir.


GEÇ İLTİHAK BAKAYASI :


Askerlik şubesinden sevkini müteakip, yol süresi içinde tertip edildiği eğitim merkezine özürsüz olarak geç katılanlardır.


FİRAR :


Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar ile izin, istirahat ve hava değişimi alarak ayrılanlardan dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içinde özürsüz olarak gelmeyenlerdir.


KISA SÜRELİ KAÇMA :


Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak yedi tam günden az süre ayrılanlardır.


İZİN TECAVÜZÜ :


İzin bitimini müteakip yirmi dört saat içinde birliğine katılmayanlardır.


HAVA DEĞİŞİMİ TECAVÜZÜ :


Hava değişimi bitimini müteakip kıt’asına sevkini yaptırmayanlar ile sevkini yaptırdığı halde altı tam gün içinde birliğine katılmayanlardır.


BEDELLİ ASKERLİK YÜKÜMLÜSÜ :


Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için ödemeleri gereken bedeli ödeyerek askerlik hizmetini Askerlik Kanunu ile Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa göre yapmakla yükümlü bulunan Türk vatandaşıdır.


DÖVİZLE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ :


Yükümlülerin temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvuru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak yasada belirtilen dövizi ödemeleridir.


BEDEL :


Yasada belirtilen döviz veya karşılığı konvertıbl yabancı ülke parasıdır.


YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞAN İŞÇİ :


Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre fiilen yabancı ülkede bulunan ve ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve sıfatı devam eden yükümlülerdir.


DONATAN :


Kendisine ait olan veya başkasına ait olup da kiraladığı yabancı bandıralı gemiyle, yabancı ülkelerde deniz ticareti yapan kimsedir.


İŞVEREN :


Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir iş yerini işveren olarak fiilen o ülkede bulunmak suretiyle çalıştırdığını belgeleyen ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.


GEMİ ADAMI :


Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.


HERHANGİ BİR MESLEK VEYA SANATI İCRA EDEN KİŞİ :


Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak, işçi veya işveren tanımı dışında kalan, herhangi bir sanat veya mesleği, fiilen yabancı ülkede icra ettiğini o ülke resmî makamlarınca verilmiş resmî belgelerle kanıtlayan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.


OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİ :


Yükümlülere, bulundukları yabancı ülkelerin kanunlarına göre verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma veya çalışmaya ilişkin izindir.


MUHABİR BANKA:


Dövizle askerlikle ilgili olarak, yükümlülerce ödenecek dövizlerin, T.C. Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş bankalar ve kuruluşlardır.


GÖÇMEN:


Fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye’ye gelen, Türk Kültürüne bağlı ve Türk Soyundan kişilerdir.


MÜLTECİ:


Yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere Türkiye’ye sığınan kişilerdir.


ECNEBİ:


Bir devlete nazaran, kendi tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.


HAYMATLOS :


Hiçbir devlet tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.


YEDEKLİK YOKLAMASI :


Yükümlülerin yedeklik dönemindeki sağlık, tahsil durumları ile diğer yetenekleri ve adreslerindeki değişiklikleri belirtmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.


ER:


İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.


ERBAŞ:


İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir.


ASKERLİK NUMARASI :


Yükümlülerin askerlik daire kodu, askerlik şubesi kodu, doğum yılı ve askeralma kütük numarasının birleşmesinden meydana gelen 12 haneli sayı dizisidir. Askerlik numarası her yükümlü için bir tane olup birden yükümlüye aynı numaranın verilmesi ihtimali bulunmamaktadır.

Örnek: 077419640430
  07 : Şanlıurfa Askerlik Şubesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır Askerlik Dairesinin kodu
  74 : Yükümlünün kayıtlı bulunduğu Şanlıurfa Askerlik Şubesinin kodu
  1964 : Yükümlünün doğum yılı

  0430 : Yükümlünün askeralma kütük numarası


Kaynak.


< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ömer -- 24 Ekim 2012; 23:14:56 >


Ö Ömer Konu Sahibi
13 yıl (10884 mesaj)
YOKLAMA DÖNEMLERİ

İLK YOKLAMA (1 NİSAN - 30 NİSAN)


Her yıl askerlik çağına girenlerin nüfus kayıtlarındaki bilgileri içeren ilk yoklama kimlik çizelgeleri 1-30 Nisan tarihleri arasında, nüfusa kayıtlı olunan yerin köy veya mahalle muhtarlıkları ile askerlik şubelerinde askıya çıkarılmak suretiyle ilân edilir.(1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde-83 )

Askı süresi içinde, ilk yoklama kimlik çizelgelerini incelemeniz, isminiz yoksa veya kimlik bilgileriniz hatalı veya eksikse, gerekli düzeltmeleri yaptırmak üzere, 15 Mayıs tarihine kadar nüfus idaresine başvurmanız gerekmektedir.

Çizelgedeki kimlik bilgilerinde hata veya eksik bilgi bulunmayanların ikâmet adreslerini listelere yazdırmaları yeterlidir.SON YOKLAMA (1 TEMMUZ – 31 EKİM )

Askerlik şubeniz; 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki herhangi bir günde sizi yoklamaya davet eden “Son Yoklama Çağrı Tebligatı”nı adresinize gönderecektir.

Herhangi bir nedenle, çağrı tebligatı elinize ulaşmasa dahi; bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederek, yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikâmet etmekte iseniz bu tebligat ile birlikte bölgesinde bulunduğunuz askerlik şubesine başvurunuz.

Son Yoklama Gününden Önce;

* Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;

 • Nüfus hüviyet cüzdanınızı,
 • 2 adet fotoğrafınızı,
 • Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini,
 • Verem savaş taraması sonuç belgesi
 • Meslek veya sanatınıza ait belgeleri,
 • Sporcu lisansınızı,
 • Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini


mutlaka yanınızda bulundurunuz.

Son yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.

Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 Ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Son yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınız ve mazeretinize ait belgeleriniz askerlik şubesine ulaşmadığı takdirde yoklama kaçağı suçu işlemiş olur ve Askerlik Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu gereğince, askerlik şubelerince idari para cezası veya muvazzaflık hizmeti sırasında askeri mahkemeler tarafından yapılacak yargılama sonucunda hapis veya ağır hapis cezası ile cezalandırabilirsiniz ağır hapis cezası aldığınız takdirde kamu hizmetlerinde görev alma, seçme ve seçilme hakkı vb. Bazı kamusal haklardan ömür boyu mahrum kalabilirsiniz.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ömer -- 4 Temmuz 2008; 23:22:14 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Ö Ömer Konu Sahibi
13 yıl (10884 mesaj)
MUVAZZAFLIK DÖNEMİ

SINIFLANDIRMA


Son yoklaması yapılanların tertip edilecekleri kuvvet komutanlıkları Askeralma Dairesi Başkanlığınca bilgisayar ortamında şifreli kayıtlar üzerinden rasgele erişim sistemiyle, sınıfları, branşları ve eğitim merkezleri ile celp grupları ise ayrılmış bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.

CELP DÖNEMLERİ

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda dört celp sekiz grup olmak üzere silah altına alınırlar.

Şubat Celbi;

Birinci grup : 21-25 Şubat
İkinci grup : 02-04 Nisan

Mayıs Celbi;

Birinci grup : 21-25 Mayıs
İkinci grup : 02-05 Temmuz

Ağustos Celbi;

Birinci grup : 20-24 Ağustos
İkinci grup : 01-03 Ekim

Kasım Celbi;

Birinci grup : 19-23 Kasım
İkinci grup :02-04 Ocak

Askerlik şubelerinin müteakip yıl hangi celp döneminde sevk yapacakları her yıl aralık ayında Askeralma Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

< Resime gitmek için tıklayın >

HİZMET SÜRESİ

Erbaş ve er statüsünde sevk edilen yükümlülerin hizmet süresi 15 aydır.

SEVK

Yukarıda belirtilen dönemlerden birinde adınıza ve adresinize çıkartılan “askerliğe sevk için çağrı tebligatı”nda belirtilen tarihte sevk için askerlik şubesinde hazır bulununuz. Belirtilen tarihte askerlik şubesinde hazır bulunmayanlar bakaya suçu işlemiş kabul edilirler. Bu gibiler muvazzaf hizmetleri sırasında birliklerince askeri mahkemeye verilirler. Bakaya suçundan ağır hapis cezasına çarptırılanlar da son yoklama bölümünde açıklanan müeyyidelerle karşı karşıya kalabilirler.

Askerlik hizmeti süresince gerekli olacak malzemeler (palaska, bot, iç çamaşırı vb) eğitim merkezi tarafından sizlere verilecektir. Bu nedenle söz konusu malzemeleri eğitim merkezine katılmadan önce, askerî malzeme satan ticari kuruluşlardan almanıza gerek bulunmamaktadır.

Temel eğitiminizi tamamladıktan sonra kalan askerlik hizmetinizi tamamlayacağınız birlik ve kurumlara dağıtımınız ayrılmış olduğunuz kuvvet komutanlığınca bilgisayar ortamında yapılacaktır. Bu birlik ve kurumlarda, yurt savunması ile ilgili konuların yanında disiplinli çalışmayı, yardımlaşmayı, zor şartlar altında mücadele etmeyi, arkadaşlığı öğrenecek ve sivil yaşamınızda da geçerli olabilecek bir meslek veya beceri de kazanabileceksiniz.

ERKEN SEVK

Mazeretleri nedeniyle tâbi olduğu celp döneminden önce silâh altına alınmak isteyen yükümlülerin bu talepleri celp plânlamasını bozmamak, emsalleri önceki celp dönmelerinde sevk edilmiş olmak, mazereti bulunmak ve yaşlı doğumlulara öncelik verilmek kaydıyla MSB Askeralma Dairesi başkanlığınca kabul edilmektedir. Erken sevk talebinde bulunacaklar;

  a. Kendilerinin bizzat imzaladıkları mazeretlerini belirtir dilekçe,
  b. Askerlik Durum Belgesi, (Askerlik Şubesinden alınacak)
  c. Varsa mazeretlerine ait belgelerini,


aşağıdaki tarihlerde “Askeralma Dairesi Başkanlığı 06100 Bakanlıklar/Ankara” adresine posta ile veya bizzat veya bir yakınları vasıtasıyla başvuracaklardır.

Başvuru tarihleri;

  a. Şubat Celbi : 01-31 Aralık
  b. Mayıs Celbi : 01-31 Mart
  c. Ağustos Celbi : 01-30 Haziran
  ç. Kasım Celbi : 01-29 Eylül


Erken sevk talebi kabul edilenlerin sınıf ve eğitim merkezleri talep ettikleri celp döneminde, birlikte sevke tâbi oldukları yükümlülerle birlikte açıklanmaktadır.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Ö Ömer Konu Sahibi
13 yıl (10884 mesaj)
YEDEKLİK DÖNEMİ


Hizmet sürenizi tamamlayıp, terhis olmanızı müteakip, 40 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar;

Her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubelerine veya PTT şubelerine uğramak suretiyle yoklama formlarınızı doldurarak askerlik şubelerine veriniz veya gönderiniz. Adres ve sağlık durumunuzdaki değişiklikleri bildiriniz.

Yedeklik dönemi ile ayrıntılı bilgileri Seferberlik Dairesi Başkanlığının web sayfasından temin edebilirsiniz.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

E eraser42
13 yıl (263 mesaj)
bilgiler için teşekkürler


Bu mesaja 1 cevap geldi.

T tidus
13 yıl (5158 mesaj)
Güzel paylaşım, eline sağlık


Bu mesaja 1 cevap geldi.

G gokdeniz26
13 yıl (1787 mesaj)
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler
G gökhan2007
13 yıl (140 mesaj)
arkadaşlar soracağım sorunun yeri burası galiba eğer yanlış yer ise şimdiden affola sorum şu ben 87 doğumluyum 2006 yılında yoklama kağıdım geldi 1 eylül 2006 yılında gittim muayenemi yaptırdım o sene önlisans kazanmıştım tecil ettirdim bu yıl bitti ön lisans benim daha ne kadar tecilim var acaba bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim saygılar...


Bu mesaja 2 cevap geldi.

S smbdy
13 yıl (2067 mesaj)
yav arkadaslar paniklemeyin..askere gitmeniz gerekiyorsa devlet sizi bulup gönderir yok kendin gitmek istiyorsan ASAL diye bi kurum var(sloganları "görevimiz askere almaktır" yazar)gider başvurur yaparsın askerliğini..onlar sana soyler ne lazım ne lazım değil..aslında ole cetrefilli bişi de değil..devlet her kolaylığı dusunmus merak etmeyin..


Bu mesaja 1 cevap geldi.

D Deníz
13 yıl (5126 mesaj)
quote:

* Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Hastanelerdemi bulunuyor bu yer?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

A a.hkn
13 yıl (23 mesaj)
mrb
323.dönem askere gidenlerin yemin töreni ne zaman oluyor acaba ? bir de 12 ağustosta teslim olan erin şafak sayısı kaç oluyor ? teşekkür ederim
D dr.dRe`
13 yıl (3219 mesaj)
Sağol Ömer hocam , askerliğimiz yakın değil ama biraz bilgi sahibi olmak iyidir
F fotballplayers
13 yıl (8 mesaj)
merhaba ii akşamlar yardımcı olursanız sevinirim 2009 şubatda askerim inşallah ama kafama takılan bişey var evliyim ve bir çocugum var eşim çalışmıyor üzerimize kayıtlı bişeyde yok şimdi ben askere gidince eşime herhangi bir maaş baglanıyormu baglanıyorsa ne kadar yazarsanız sevinirim yoksa 15 ay benim için çileye dönüşür cevaplar için teşekkürler.........


Bu mesaja 1 cevap geldi.

N Noitu
13 yıl (269 mesaj)
Bir sorum olacaktı yardımcı olursanız memnun olurum.
Ben okulu(üni) bıraktım, askeriye gidip durumu bildirdim işlemlerimi yaptırdım, muayeneye girdim, çıkarken görevliye sordum nezaman giderim diye 2009 Kasım dedi, daha erken gitmek için erken sevk dilekcesi'mi yollamam gerekiyor, mayıs celbinde gitmek için mart ayındamı başvurmalıyım, bu konu hakkında emin olmam gerek şimdiden teşekkürler.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

S SaatliBomba
12 yıl (3835 mesaj)

S semiramix
11 yıl (114 mesaj)
iyi günler ben açık öğretim son sınıfım askere gidersen ve haziranda bitirirsen sonra nasıl kısa döneme kısalıyor


Bu mesaja 1 cevap geldi.

9 9600_G_T
11 yıl (3335 mesaj)
e devletten askere ne zaman gıdecegımı nasıl ogrenebılırım ?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

D Dr. Hannibal Lecter
11 yıl (1204 mesaj)
Erken sevk hangi durumlarda kabul edilir? Yapan var mı acaba?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

M MrDisconnected
11 yıl (35 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: fortunate

Erken sevk hangi durumlarda kabul edilir? Yapan var mı acaba?


Erken sevk durumları :

http://www.asal.msb.gov.tr/yedek_subay/ydsb_7.htm bu siteden bakabilirsin ama Yinede ben vereyim ;)

ERKEN SEVK İŞLEMLERİ
1. TANIMLAR:

a. Yedek Subay Aday Adayı: Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş ve askerlik şubesince son yoklaması yapılarak askerlik kararı alınmış yükümlüdür.

b. Grup Numarası: Yükümlülerin son yoklama tarihlerinin yılı ile ayın rakam olarak yazılımından oluşan bir numaradır. Örneğin; son yoklama tarihi 25 Temmuz 2009 olan bir kişinin grup numarası 2009/07’dir.

c. Celp Dönemi: Grup numarasına (Son yoklama tarihine) göre veya erteli ise erteleme bitim tarihine göre sevke tabi olduğu celp dönemidir.

ç Askerlik Durum Belgesi: Yedek subay aday adayı yükümlülerin; son yoklama tarihini, grup numarasını ve son yoklama tarihine (Grup Numarasına) veya erteli ise erteleme bitim tarihine göre sevke tabi oldu celp dönemini gösterir askerlik şubesince verilmiş bir belgedir.

d. Erken Sevk: Grup numarasına (Son yoklama tarihine) göre sevke tabi olduğu celp ödenimden önceki bir celp döneminde askere sevktir.

2. Yedek subay aday adaylarının grup numaralarına (son yoklama tarihlerine) göre sevke tabi oldukları celp dönemleri, aşağıda TABLO-1 ve TABLO-2’de gösterilmiştir.

3. Yedek subay aday adaylarının erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre askerlik şubesine müracaat edecekleri tarihler TABLO-3’dedir.

4. Grup numaralarına göre TABLO-1 ve TABLO-2’de gösterilen celp dönemlerinde sevke tabi yedek subay aday adayları, erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre TABLO-3’deki tarihlerde aşağıdaki ÖRNEK dilekçe ile en yakın askerlik şubesine bizzat veya posta yoluyla kayıtlı bulundukları askerlik şubesine başvurabileceklerdir.

5. Tıp doktoru yedek subay aday adayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık yedek subay celp dönemlerinde, tıp doktorları dışındaki diğer tüm yedek subay aday adayları ise sadece Nisan, Ağustos ve Aralık celp dönemlerinde erken sevk başvurusu yapabileceklerdir.

6. Askere sevkleri her hangi bir nedenle, grubuna göre sevke tabi oldukları TABLO-1 ve TABLO-2’deki celp dönemlerinden daha sonraki bir döneme ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için, öncelikle ertelemesini yapan makamdan bu ertelemelerini iptal ettirmeleri ve müteakiben TABLO-3’deki tarihlere kadar da askerlik şubesine erken sevk başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

7. Erken sevki uygun görülenlerden, celbe katılmayanlar (sevk belgesini almayanlar) hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve sevke tabi olacakları yeni celp dönemleri, grubuna göre sevke tabi oldukları TABLO-1 ve TABLO-2’deki celp dönemi olarak değiştirilecektir. Ancak, celbe katıldıkları (sevk belgesini aldıkları) halde test ve mülakata katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır.

8. Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanlar, erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekmektedir. Grubunun sevkine kadar tekrar ertelemesini yaptırmaz ve grubuna göre sevke tabi olduğu celbe de katılmaz iseler haklarında bakaya işlemi yapılır.

9. Erken sevk dilekçesi verdiğinizde; lisans/yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kendi isteğiniz üzerine gerçekleşen ertelemeleriniz iptal edilerek erken sevk dilekçeniz işleme konacaktır. Ancak, sizin isteğiniz dışında başka bir makam (görevle ilgili erteleme) veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine gerçekleşen (kardeş ertelemesi) sevk tehiriniz varsa, erken sevk dilekçenizin işleme konulabilmesi için, önce bu makam veya kişi tarafından, mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekmektedir.
10. Tıp doktoru ve karışık sınıf yedek subay aday adaylarının, erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre, askerlik şubesine müracaat edecekleri tarihler TABLO-3’dedir.

11. Sevk tehirli (Erteli) durumdaki yükümlülerin, erken sevk isteklerinin gerçekleşebilmesi için bu sevk tehirlerini (ertelemelerini) en geç TABLO-4’deki tarihlere kadar iptal ettirmeleri gerekmektedir.

GEÇİCİ MADDE-1:

a. Ekim 2009 yedek subay celbinde erken sevk isteyen tıp doktorları 31 Ağustos 2009 tarihine kadar,

b. Aralık 2009 yedek subay celbinde erken sevk isteyen (Tıp doktoru, diş tabibi, eczacı, veteriner ve sağlık dahil) erken sevk isteyen tüm yedek subay aday adayları ise 31 Ekim 2009 tarihine kadar,

c. Aşağıdaki örnek dilekçe ile en geç bu tarihlere kadar en yakın askerlik şubesine bizzat başvurabilecekler veya bu dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesine posta yoluyla veya belgegeçerle gönderebileceklerdir.(ÖRNEK DİLEKÇE) TOSYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA
TOSYA/KASTAMONUİŞ DURUMUM NEDENİYLE, NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK YEDEK SUBAY CELBİNDE ERKEN ASKERE GİTMEK İSTİYORUM.

GEREĞİNİ ARZ EDERİM.

..../...../.........


(İMZA)KİMLİĞİM

T.C. KİMLİK NUMARASI : 12223458344
ADI SOYADI : KEMAL TÜRKERİ
DOĞUM YILI : 1981
BABA ADI : YALÇIN
KAYITLI OLUNAN AS.Ş. : BOLVADİN/AFYON
ADRESİM

GÖKKUŞAĞI MAH.GENÇLİK CAD.
GÖKTÜRK APT. NU.:69/5
ERGANİ/DİYARBAKIRTEL NU.
(EV)
(İŞ)
(CEP)


Bu mesaja 1 cevap geldi.

3 352.Dönem
9 yıl (3582 mesaj)