Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 2 mobil kullanıcı
13
Cevap
0
Tıklama
0
Öne Çıkarma
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

T theJuDGe_41 Konu Sahibi
2 ay (5549 mesaj)Sosyal medya düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte popüler sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci belirlemesi gerekiyor. Türkiye'deki kullanıcılarının verilerinin Türkiye'deki sunucularda tutulması zorunlu hale geliyor. Kişisel hak ihlali ve özel hayatın gizliğinin ihlali durumunda sosyal ağ sağlayıcıların 48 saat içerisinde vatandaşın talebine yanıt vermesi gerekiyor. İhlal olduğu halde içerik kaldırılmazsa para cezası uygulanıyor.Yasaya göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan tüm yabancı sosyal ağ sağlayıcıları (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn vb.) Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci belirlemek zorunda. Temsilcisi bulunmayan şirketlere önce para cezası, sonra reklam almama cezası, sonra da bant genişliğinin daraltılması cezası uygulanacak.Kanunun 1,6 ve 7. maddesi 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek. Diğer maddeler bugün yürürlüğe girdi. Yabancı şirketlerin temsilci belirleme zorunluluğu 1 Ekim 2020’de başlıyor. Temsilci belirlemeyen şirketlere uygulanacak cezalar kademeli olduğu için en erken 7. aydan itibaren yüzde 90’a kadar bant daraltma cezası uygulanabiliyor. Yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası, en hızlı senaryoya göre en erken Mayıs 2021’de uygulanabilecek.Ayrıca Bkz.Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detaylarıFacebook, Google ve TikTok’un ülkemizde ofisleri ve ülke direktörleri bulunuyor. Bu firmalar ülkemizdeki yasalara uyum sağlamak için son zamanlarda hızlı aksiyonlar aldı. Facebook, Google ve TikTok, yüksek ihtimalle ülkemizde temsilci belirleyecek ancak Twitter’ın ne yapacağı konusunda belirsizlik sürüyor.Sosyal medya yasasının maddeleriMADDE 1 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “IP adresi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “port bilgisi,” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.“s) Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,”MADDE 2 – 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(5) Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması hâlinde Kurum tarafından doğrudan muhataba üçüncü fıkradaki usulle de bildirilebilir. Bu bildirim 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmündedir. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır.”MADDE 3 – 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına” ibaresi “yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 4 – 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesine” ibaresi “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Erişimin engellenmesi” ibaresi “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, ikinci ve altıncı cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesine” ibareleri “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrasında yer alan “Erişimin engellenmesi” ibaresi “İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, yedinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibareleri “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, sekizinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “erişimin engellenmesi” ibareleri “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen içerik,” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, “erişim sağlayıcısına” ibaresi “ilgili içerik, yer ve erişim sağlayıcısına” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “yirmidört saat içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “erişim sağlayıcı tarafından” ibaresi eklenmiştir.“Bu karar, ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.”MADDE 5 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “içeriğe erişimin engellenmesini” ibaresi “içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesine” ibaresi “içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibaresi “içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” şeklinde değiştirilmiş, maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiş, mevcut onuncu fıkra buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “sorumlu kişi” ibaresi “içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları” şeklinde değiştirilmiştir.“(8) Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.”“(10) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hâkim tarafından, başvuranın adının bu madde kapsamındaki karara konu internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine karar verilebilir. Kararda, Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir.”MADDE 6 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“EK MADDE 4 – (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.(2) Birinci fıkrada düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur. Bildirimden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde otuz milyon Türk lirası daha idari para cezası verilir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilir. Bu kararlara karşı Başkan tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.(3) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, 9 uncu ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilir.(4) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle Kuruma bildirir. Üçüncü fıkra kapsamındaki başvurulara ilişkin rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde de yayınlanır.(5) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır.(6) Üçüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya beş milyon Türk lirası, dördüncü fıkradaki yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya ise on milyon Türk lirası idari para cezası Başkan tarafından verilir.(7) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar hakkında 8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak verilir. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanır.(8) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.(9) Bu maddenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”MADDE 7 – 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Sosyal ağ sağlayıcılar, ek 4 üncü maddenin;a) Üçüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlar.b) Dördüncü fıkrası kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılı Haziran ayında Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayınlar.”MADDE 8 – Bu Kanunun;a) 1 inci maddesiyle 5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (s) bendi, 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/10/2020 tarihinde,b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.MADDE 9 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 Haberi Portalda Gör

En Çok Beğenilenler Tümü Tüm Yorumları Aç
Resmi gazeteye inanmayan bir vatandaş vardı.
Ya videosunu yada capsini atın şuraya.
Yoruma Git
Yorumun Devamı kozmos beni sevmiyor - 2 ay +7

K kozmos beni sevmiyor
2 ay (228 mesaj)
Resmi gazeteye inanmayan bir vatandaş vardı.
Ya videosunu yada capsini atın şuraya.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

B blackzeros
2 ay (2965 mesaj)
sarkazm ve ironiyi yasaklayamazlar nasilsa
E eyoruk
2 ay (10248 mesaj)
Ekim ayında idi.

Ne bu acele,neden beklenmedi Neyse zaten eski mesajları silmek geçmişi temizlemek için yapmaları bir şey değiştirmeyecek ekran görüntüsü alan aldı bile.Yİne gün yüzüne çıkar zamanı geldiğinde.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


D Deswaaa
2 ay (1071 mesaj)
Seçim zamanı gelicek elbet

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


İ interwap
2 ay (5219 mesaj)
Bu ne acele? Neden bu kadar acele ediyorlar? Bunlar bir şeyin hazırlığı mı?

"Daha birde unutulmaz hakkı var. Çok hızlı bir şekilde onun yasası da çıkması gerekiyor. O da geçsin artık. "
Y YOURMOVE
2 ay (2576 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: kozmos beni sevmiyor

Resmi gazeteye inanmayan bir vatandaş vardı.
Ya videosunu yada capsini atın şuraya.
Videoyu izlemek için tıklayınız
T tunc4y
2 ay (142 mesaj)
Önce şu ota , kakaya küfür edip hakaret eden bir tayfa var , kendilerini çağdaş ve bilgili sanan onları bir engellesinler. İşlerine gelmeyince hakaret ve küfürle işi çözmeye çalışıyorlar.
P Portraitclub
2 ay (2757 mesaj)
Yasaya karşı değilim ama şu ceza konusuna takıldım vatandaşın talebine 48 saat de cevap verecek diyor. Eğer içerik kaldırılmazsa ceza uygulanacak falan filan, eee bu ceza kime ödenecek? Vatandaşın kendisine bu parayı verecekler mi? Mağdur olan vatandaş parayı alan kim?

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Portraitclub -- 31 Temmuz 2020; 11:32:34 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Y YaKuBuX
2 ay (135 mesaj)
Vatandaşa para verildiğini gördün mü sen hiç :)
Bu mesajda bahsedilenler: @Portraitclub

R reklamcixo
2 ay (50 mesaj)

C CoreXXX
2 ay (3637 mesaj)
Süper

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


T Treth
2 ay (2984 mesaj)
Hayırlı olsun. Küfürbaz trollerin gözleri yaşlı :)
A alemburda34
2 ay (5094 mesaj)
vk kesin yavaşlatılır artık filmleri başka sitelere upload etmeleri gerekecek.

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >

DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.