K

Teğmen
14 Eylül 2013
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
2 üye
Görüntülenme (?)
192 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
K
geçen yıl
SAHİBİNDEN.COM ADALETSİZLİĞİ ( 2.EL ARAÇ ALIMI )
Size sadece iki resim paylaşıcam yorumu size bırakcam.

Bir resimde araç BMW bayisindeki sıfır fiyatı bütün vergiler dahil :

1.684.900 TL

< Resime gitmek için tıklayın >

Diğer resimde SAHİBİNDEN. COM daki bir galericinin

( 1.500 KM ) kullanılmış 2. EL fiyatı :

1.975.000 TL

< Resime gitmek için tıklayın >


YORUMLAR SİZİN. Umarım burada avukat yada savcı vardır da böyle insanlara gereken dersi verir.

2. EL araç fiyatları sıfır fiyatından pahalı.
K
geçen yıl
Şişli Belediyesi Kendi Akaryakıt İstasyonunu Kiraya Veriyor
Şişli Belediye Başkanlığından;
MADDE 1 - Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No:10 adresli, 10295 ada, 17 parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve LPG satış istasyonu, Market, Araç Yıkama Tesisi, vesaire müştemilatları ve benzer eklentilerini içeren 4.202 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak aşağıdaki tabloda bilgileri verilen kiralama ihalesi yapılacaktır.

< Resime gitmek için tıklayın >
MADDE 2 - İstanbul İli, Şişli İlçesi, Darülaceze Caddesi, No:8 adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı 1. Kat Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulünde artırım uygulanarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE 3 - İhaleye ait şartname, 13.07.2020 Pazartesi günü saat 15.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00(bin)TL. bedel ile satın alınabilir.

MADDE 4 - Geçici teminat bedelinin, nakit olarak ödenecekse en geç 13.07.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi(aynı gün ödenmesi), teminat mektubu gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak ve istimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

MADDE 5 – İhaleye katılacaklar olanlar, 2886 Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanacak ihale belgelerini ve ihale tekliflerinin 14.07.2020 Salı Günü saat 11:00’a kadar Belediye Encümenine teslim edecektir.

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır;


A)Mesleki Ve Teknik Yeterlilik Belgeleri
1)İstekli Gerçek Kişi ise;
a) Türkiye’de kanuni ikametgâhının olması
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,(Türkiye’de tebligat için adres gösterecektir.)
c) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
ç) Nüfus cüzdanı, cüzdan fotokopisi
d) Şartname alındısına ilişkin makbuz
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya limit dahilinde banka teminat mektubu,
f) İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı
2)İstekli Tüzel Kişi ise;
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
b) Tüzel kişi olması halinde kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Ortak girişim olarak ihaleye katılınamaz.
d) Tüzel kişilerin, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

3) Diğer Hususlar
a) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
b) İstekliler adına ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri vermesi.
c) İhaleye katılacaklardan ihale doküman bedeli olarak 1.000,00-TL. (Bin Türk Lirası) Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzu ihale teklif zarfında sunacaklardır.
ç) İş bu şartnamenin 3. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi. Muhammen bedelin %3 ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya banka teminat mektubu,
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesi için; Mali Hizmetler Müdürlüğünden ilan tarihi itibari ile alınmış Şişli Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir. İsteklilerin ilan tarihi itibariyle vergi ve SGK borçlarının olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belgeleri sunmaları gerektiği,
e) Teklif sahibinin Bayisi olduğu Ana Dağıtım ve Pazarlama kuruluşundan/kuruluşlarından alınmış Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesini (Aslı veya noter tasdikli sureti veya idarece aslı görülmüştür şerhi taşıyan örneğini teklif dosyasında sunacaktır.)
f) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesinin/Belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı görülmüştür şerhi taşıyan örneğini teklifleri ile birlikte sunmaları gerektiği,
g) İsteklilerin ihale ilan tarihinden itibaren son onbeş yıldan beri ihale konusu işle ilgili aralıksız faaliyet gösterdiklerine dair belgeleri (ticarete sicil gazetesi, bayilik belgeleri, lisans belgeleri)Sunması gerekmektedir.
ğ) İsteklilerin bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 yılı Aralık ayı petrol piyasası sektör verilerine göre en fazla akaryakıt satış verilerine göre toplam Pazar payı oranı sıralamasında ilk beş kuruluş arasında yer alması gerekmekte olup bu husus ihale komisyonunca EPDK Aralık ayı raporu verilerine göre tespit edilecektir.

Mali ve Ekonomik Yeterlilik Belgeleri

1) Bilanço veya eşdeğer belgeler
(1) İsteklinin bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin,
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,25 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(2) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(3) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
(4) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./2. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş hacmini gösteren belgeler

(1) İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerini sunması gerekmektedir;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) (Değişik bent:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmektedir.
(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
(3) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) satış işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(5) (Değişik fıkra:13.06.2019-30800 R.G./3. md.; yürürlük:23.06.2019) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
(6) Kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(7) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
(8) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; mülga ibare:13.06.2019-30800 R.G./3. md., yürürlük:23.06.2019) yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
3)Bankalardan temin edilecek belgeler
(1)Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
(3) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

MADDE 7 - İhale kira bedeli net olup, ihalede gerçekleşecek on yıllık ihale bedeli üzerinden sözleşmenin imzalanmasından önce kiralayan tarafından bir defada on yıllık sözleşme bedelinin tamamını KDV.’ si ile birlikte İdare hesabına yatırıldıktan sonra, sözleşme imzalanacaktır.
MADDE 8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
MADDE 9 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.
İLAN OLUNUR.

BİK İlan No : ILN01174658
Şehir : İstanbul / Şişli
Açık Alan m² : 4202
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 19.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git

DOĞRUHABER 21.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git

OLAY 19.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git

SÖZCÜ 19.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
K
2 yıl
Cumhuriyet Gazetesi yanlışlıkla gerçeği yazdı fark edince de anında sildiler.
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında konuşulan projelerine her fırsatta saldıran Cumhuriyet gazetesi çark etti. Gazete, İstanbul Havalimanı'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter hesabından sildi. Cumhuriyet'in bu tavrı sosyal medyada büyük alay konusu oldu.
Marmaray'dan Kanal İstanbul'a, 3. Köprü'den İstanbul Havalimanı'na varana kadar Türkiye'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma haberler ve propaganda yapan Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.


< Resime gitmek için tıklayın >
YOLCULARA HİZMETİ BİLE HAZMEDEMEDİLER
İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı. "İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nin bu övgü dolu paylaşımı "yanlışlıkla" yaptığını belirten birçok kullanıcı ilgili paylaşımın silinmesinin ardından gazeteyle alay etti.https://m.ahaber.com.tr/gundem/2020/01/12/cumhuriyet-gazetesi-sosyal-medyada-alay-konusu-oldu


İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı. "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülünün saatlik ücreti 9 avro olarak belirlendi.
Kenan Irtak |
12.01.2020
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı Fotoğraf: Kenan Irtak / AA


< Resime gitmek için tıklayın >

< Resime gitmek için tıklayın >

< Resime gitmek için tıklayın >İstanbul

İstanbul Havalimanı’nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.

6 Nisan 2019’da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.

Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.
KAYNAK :
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-havalimaninda-uyku-kabini-hizmeti-basladi/1700200
K
2 yıl
İstanbul da suya 1 aralıktan itibaren %20 zam
İSKİ bütçe kitapçığına göre, 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak hesaplandı. 2019 yılı bütçesine göre, İSKİ'nin 2020 bütçesi, 725 milyon 46 bin TL daha düşük oluşturuldu.

İSKİ Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan bütçe kitapçığına göre, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlendi. İSKİ'nin geçen yılki bütçesi, 8 milyar 501 milyon 502 bin TL olarak belirlenmişti.

İSKİ'nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin TL'lik kısmı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin TL'si ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den zam yağmuru | Video EKREM İMAMOĞLU YÖNETİMİNDEKİ İBB'DEN ZAM YAĞMURU | VİDEO
1,20 TL'YE YÜKSELTİLECEK

Aynı kitapçıkta yer alan 2020 yılı su satış tarifeleri teklifine göre, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatı, 1 Aralık'tan itibaren 4,80 TL olacak. 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 TL olan tarife ise 7,20 TL olacak. İş yerleri için uygulanan 10,74 TL'lik tarife de 1 Aralık'tan itibaren 12,89 TL olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2,68 TL'lik metreküp fiyatı ise 3,22 TL'ye çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan birim fiyat, 1 TL'den 1,20 TL'ye yükseltilecek.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha İSTANBUL'DA EKREM İMAMOĞLU'NDAN BİR ZAM DAHA
MAYIS AYINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerinin İstanbul için yeniden yapılmasını kararlaştırmasıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bu süreçte AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olan su fiyatlarında indirim sözü, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirildi.

Teklif, önce İBB Meclisi'nin onayından oy birliği ile geçti. Daha sonra İSKİ Genel Kurulu'nda gündeme alınan indirim teklifi, yine oy birliğiyle kabul edilerek, suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs ayında, suda yüzde 40 oranında indirim çalışması yapılması için İSKİ Genel Müdürlüğü'ne talimat verdiğini söylemişti.
K
3 yıl
15 Günlük Hava Değişimi
Arkadaşlar Merhaba.

Belki içinizde daha önce bu durumu yaşayan vardır. Ben Kısa Dönem askerim. X tarihte yıllık izne çıktım. İzin bittiği gün rahatsızlığımdan dolayı heyet raporu olarak 15 gün hava değişimi aldım. hava değişim raporumda SMK ibaresi bulunuyor.

Şimdi sormak istediğim soru şu: 15 günlük hava değişimin bitiş süresi ile askerliğin bitiş süresi aynı gün. Ve ben şunu merak ediyorum. Rapor a göre askerliğim bitti. Ama ben şuna emin olamıyorum, benim bu rapora göre askerliğim bittimi yoksa başka bir işlem yapmam lazımmı?
K
3 yıl
Alınık> Asus MG248Q 24 INC
Merhaba Arkadaşlar,

Elimde olan Asus MG248Q 24 inç 2 adet monitörüme 3.monitörü de almak istiyorum. Elinde bu modelden monitör olup satmak isteyen varsa PM atarak iletişim kurabiliriz.
K
5 yıl
Ram konusunda bilgi almak istiyorum
Arkadaşlar ram konusunda biraz bilgi eksikligim var bu yüzden sizden yardım istiyorum.

Örnek soru olarak şöyle;

Ram lerin arkasındaki etiketde böyle şeyler yazar. Birisi bu şekilde F3-1600C9D-8GAB digeri bu şekilde. F9-12800CL9D-8GBXL

Diger özellikleri aynı ; DDR3-1600 CL9-9-9-24 1.50V PC3-12800 4Gx2 İNTEL XMP READY

benim bu konuda aydınlatabilirmisiniz?

Teşekkür ederim vereceginiz bilgiler için.
K
6 yıl
Counter Strike:Global Offensive Hilecilerle Baş Etmenin Yolları
Buraya bir kaç tane yöntem yazıcam bu şekilde hilecileri banlatma şansınız daha çok olabilir.

Yöntem 1: Maç sırasında bir kişinin, hile olduguna gerçekten kaanat getirdiniz zaman, o kişiyi takım olarak oyun bitene kadar reportlayınız. Bu şekilde, daha hızlı olur. Çünkü, siz her report attıgınızda; fark ederseniz ki report dosya numaraları farklı çıkıyor ve bu da report atanın daha çabuk görünmesini saglıyor. Bu yöntemle çok kişi banlattım. Artı olarak reportladıgınız kişinin mutlaka oyun saatine bakın. Eğer ki, hesap yeniyse ve yüksek rütbeliyse o kesin banlanır. Ama saati yüksekse o kişinin banlanması biraz zor olabilir. Çünkü, genelde o kişilere pek hack gözüyle bakılmaz.

Yöntem 2: Varsayım olarak yöntem 1 dekini yaptınız ve işinizi garantiye almak istiyorsanız o zaman maç esnasında veya maç biterken hack olan kısımlarının kesikler halinde videosunu çekerek Youtube ye yükleyerek Steam direk olarak mesaj gönderebilirsiniz. Açıklama olarak şöyle yazmanız yeterli olabilir diye düşünüyorum. This is a counter strike:global offensive hack. Please to ban. Youtube link: ---------------
diyerek bir kaç defa gönderebilirsiniz.

Yöntem 3: Gerçekten hack oldugunu düşündügünüz kişiyi arkadaşlarınızdan destek isteyerek profiline girip onlarda şu şekilde yazarak gönderebilir. he's a cheater and using cheating software during the competetive match. I asked for a favor from a friend of mine who plays cs:go to watch him. he said, he's a cheater.

Not: İngilizce kelimeler eksik olabilir, uzun zamandır kimseyle ingilizce konuşmadıgımdan unutmuş olabilirim.

Dipnot: Hack yüzünden kaybettiginiz maçlara üzülmeyin, hatta üstüne sevinin. Sebebi şu: Siz bir maçta hacker banlattıgınız zaman, valve size toplu olarak XP veriyor ve size teşekkür bildirimi yolluyor. Buda valve tarafından sizin hesabınıza olan güveni arttıyor. Ve ayrıca o maçı kaybetmiş ve eğer ki o maç esnasında rank düşmüşseniz hack yüzünden. Valve'nin politikası geregi eski rütbenize yükseltiyor. ( Böyle bir şey okumuştum degişmişte olabilir)


Resim açıklaması: Resimde banlanan kişiyi o el sayısına kadar takım olarak reportladık ve sonucu maç esnasında aldık.

Herkeze hacksiz oyunlar diliyorum!< Resime gitmek için tıklayın >
K
7 yıl
Sizde hediye kazanmak istemezmisiniz?
Facebook sayfamın ''1100'', ''begen'' i ye ulaşması adına. Bu mutlu gün için birbirinden güzel ''4'' farklı hediye dagıtım olacak.

Bunun için yapılması gerekenler görsel'de mevcut.

Sizin tek yapmanız gereken : Facebook sayfa'sına girip. Sizden istenilenleri yapmak.


Not: 3 Kişi ile olmaz diyerek kazanan kişi sayısını ''5'' e çıkardım.

Riot Puan Hediye Dagıtım;

1.3000

2.2000

3.1000

4.800

5.400

Steam Hediye Dagıtım;

1.CS: GO

Şimdiden iyi şanslar.

Dipnot: Paylaşım yapanlar, görsel altına nick yazmayı unutmasın.
< Resime gitmek için tıklayın >
K
7 yıl
Counter Strike: Global Offensive Ranked Maçları Canlı İzlemek
Merhaba arkadaşlar;
Uzun zamandır oynadıgım ve bana göre zevki hiç tükenmeyecek olan Counter Strike oyunun Global Offensive özelligindeki Ranked olayı çok hoşuma gitti. Bende kendime böyle bir özellik varsa, oynuyalım ve nereye kadar gidebilecegim düşüncesinden öte bir algı ile dünya sıralamasına kendimi sokma düşüncesine girdim ve ranked maçlarına oynamaya başladım. Bu işe yeni giriştigim için, şu anda Gümüş III rütbesindeyim.
Öte yandan ben ranked atarken, bunu izlemek ve yeri geldiginde izleyicilerimle güzel 5V5 maçları yapabilecegim bir organizasyonun temelini atmak için. Artık Twitch(Stream) üzerinden Counter Strike:Global Offensive yayınları yapmaya karar verdim.
Amacım tabiki hem eglenmek,hem eglendirmek. Eğer sizde CS:GO Ranked maçları izlemek güzel olur. Düşüncesindeyseniz, sizi yayın kanalım olan;

Canlı Yayın Kanalıma beklerim.

Not: Yeri geldiginde yayın üzerinden eşya dagıtımı yapabilirim. Bunun için güncel bir izleyicim olmanız ve takip etmeniz gerekmektedir. Eşya dagıtımı önceden facebook sayfamdan bilgilendirmesini yaparım.


Stream Online.
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.