Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
11
Cevap
93
Tıklama
0
Öne Çıkarma
İlamlı icra takibinde takipsizlik itirazı
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

1 yıl hiçbir işlem yapılamaması sebebiyle icra takibine itiraz-kapatma icra dairesine yapılıyor. Ancak ilamlı olursa, mahkemeye itiraz ediliyor. Mahkemeye yapılan itiraz bir dosya değil sadece itirazın değerlendirilmesi olacaktır değil mi ? Yani harç yatırmak vb işlemler olmayacaktır ?S
geçen ay
Teğmen

Öğrenmeye çalıştığınız konuya ilişkin sorduğunuz soru açık değil. İlamlı icra takibi demek mahkemece verilen bir karar neticesinde yapılan bir takibattır. Ortada bir mahkeme kararı var. Gerekçeli kararda aksi bir husus yok ise itiraz üst mahkemeye yapılır. Yardım alabilmek için somut olaydan kısaca bahsetmeniz lazım. 1 yıl işlem yapmamaktan kastınız nedir o da muğlak bir ifade İlamsız ise 7 iş günü içerisinde itiraz etmeniz gerekir. İtiraz icra takibini durdurur. Alacaklı kanun yoluna başvurur. İlamsız icra takibini direk icra dairesinden ilgili formları doldurarak yapabilirsiniz Delil şartı yok. Ancak borçlunun benim borcum yok demesi bile ifade ettiğim gibi takibi durdurur. Kolay gelsin.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

Soru çok açık. Takipsizlik yani icra dosyasında 1 sene alacaklının hiçbir işlem yaptıramaması, haciz vb icranın kapatılmasına sebep. 1 sene işlemsizlikten kapatılma talebi icra dairesine yapılıyor. Ancak icra ilamlı olursa bu itiraz mahkemeye yapılmakta.

Konu icrayı başlatan ilam ve ilamın mahkemesi--hukuki süreci değil. İcranın ta kendisi.

İcraya itiraz için mahkemeye başvurulduğunda vbu sadece bir itiraz dilekçesi midir ? Harç vb gerekmeyecektir değil mi ?

Diye tüm bigli sahiplerine danışmaktayım.
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanugur
S
geçen ay
Teğmen

Anladığım kadarıyla İcra iflas kanunu madde 78' e göre alacaklı tarafından 1 sene içerisinde işlem yapılmayan dosyanın kapatılmasına yönelik yorumlama yapmışsınız . Bu madde de belirtilen husus dosyanın kapanması değil haciz isteme hakkının düşmesidir. Yani ilam düşmez sadece haciz isteme hakkı düşer. Bu halde takip dosyası yalnız işlemden kaldırılır; yoksa icra takibi düşmez. Yani icra takibi derdest kalmakta devam eder. Bu halde yenileme talebinde bulunmak suretiyle aynı takip dosyasında haciz isteyebilir. İlamlı İcra takiplerinde icra takibinin düşmesi için Yargıtay İçtihatlarına göre süre 10 yıldır. aynı kanunun madde 39 zamanaşımı maddesine bir göz gezdirin. Saygılarımla.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

Konuya odaklanılamamış....

Zamanaşımı ayrı bir konu. İlamlıda 10 ilamsızda 5 yıl. Konu o değil.

İlamlı ya da ilamsız icra takibinde 1 yıl hiçbir işlem yapılamamışsa dosya düşüyor. Takipsizlik. Haciz isteme hakkının düşmesi değil, direk düşme. Pek tabi yenileme talebiyle tekrar işleme konabilir ama sonuçta bu talep olmazsa icra kapalı görülür.

İşte bu takipsizlik halinde, ilamsız icra için icra dairesine başvuruluyor ve zaten kendileri de kapatabiliyorlar. Ama ilamlı icra olunca takipsizlik talebi icra mahkemesine yapılmalı. İŞte bu durumda, mahkemeye basit bir dilekçe mi yoksa dava hazırlığı gibi bir başvuru mu oluyor ? Harç vb lazım mı ? Örnekleri olan konuya ekleyebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanugur
S
geçen ay
Teğmen

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 2017/12-1147
KARAR NO: 2017/1304
KARAR TARİHİ: 8.11.2017

>HACİZ İSTEME HAKKI--BİR YIL İÇİNDE HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI--MEMUR İŞLEMİNİN ŞİKÂYET YOLU İLE İPTALİ İSTEM--YENİLEME HARCI

2004/m.78

ÖZET : Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekte düşer. Alacaklı, bir yıllık süresi içinde haciz talebinde bulunmaz veya haciz talebini geri alıp da, bu bir yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunmaz ise takip dosyası işlemden kaldırılır. Bu halde takip dosyası yalnız işlemden kaldırılır; yoksa icra takibi düşmez. Yenileme talebinde bulunmak suretiyle aynı takip dosyasında haciz isteyebilir.

Alacaklı bir yıllık süresi içinde haciz talebinde bulunmuş ise aynı bir yıllık süre içinde borçlunun mallarının haczedilememiş olması haciz isteme hakkının düşmesini ve dolayısıyla takip dosyasının işlemden kaldırılmasını gerektirmez.Bu halde borçlunun mallarının haczedilmesinin istenmesi, yenileme talebi niteliğinde değildir.

Alacaklı vekili yasal bir yıllık süre içinde borçluların menkullerinin ve borçlunun maaşının haczini talep etmiş olmakla alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiştir. Bu durumda alacaklının yeniden haciz isteyebilmesi için borçluya yenileme emrinin tebliğine ve dolayısıyla yenileme harcı alınmasına gerek olmayıp alacaklı yenileme talebinde bulunmaksızın doğrudan haciz isteyebilir.

DAVA : Taraflar arasındaki “memur işleminin şikayet yolu ile iptali” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda Borçka İcra (Hukuk) Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 10.07.2013 gün ve 2013/2 E., 2013/12 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin şikâyetçi vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 05.12.2013 gün ve 2013/31165 E., 2013/38701 K. sayılı kararı ile,

"…Alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer (İİK madde 78/2.C.1). Bu durumda takip dosyası işlemden kaldırılacağından (md.78/4) alacaklı, haciz isteyebilmek için yenileme talebinde bulunmalı ve bu talep borçluya tebliğ edilmelidir. Diğer taraftan aynı maddenin 5. fıkrasında; ilama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine harç alınacağı öngörülmüştür.

Somut olayda, örnek 7 numaralı ödeme emri, borçluların birincisine 18.9.2009 tarihinde, ikincisine 30.9.2009 tarihinde,üçüncüsüne 01.10.2009 tarihinde tebliğ edilmiş ve alacaklı tarafından 10.3.2010 ve 26.05.2010 tarihlerinde, yani yasal bir yıllık süre içerisinde borçluların menkullerinin ve borçlu...'in maaşının haczi talep edilmiş olmakla, alacaklının "haciz isteme hakkı" düşmemiştir. Bu durumda alacaklının yeniden haciz isteyebilmesi için İİK'nın 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin tebliğine ve dolayısıyla yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. Başka bir ifadeyle alacaklı yenileme talebinde bulunmaksızın doğrudan haciz isteyebilir. İİK'nın 110/3. maddesinde haczin konulması ve muhafazası gibi giderlerden alacaklının sorumlu olduğu düzenlenmektedir. Anılan düzenleme yenileme harcı ve haciz isteme süresi ile ilgili olmadığından somut olayda uygulama yeri yoktur.

O halde, mahkemece şikayetin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir…"

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Talep, memur işleminin şikâyet yolu ile iptali istemine ilişkindir.

Şikâyetçi vekili, şikâyet edilen borçlular aleyhine Borçka İcra Dairesinde 11.09.2009 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığını, ödeme emrinin borçluların tümüne tebliğ edildiğini, süresi içerisinde itiraz edilmediğinden takibin kesinleştiğini, borçlular hakkında birçok icra işlemi gerçekleştirildiğini, ancak dosyada 2004 Sayılı İİK'nın ilgili maddelerinde belirtildiği süre boyunca herhangi bir haciz işlemi yapılmadığından konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verildiğini, 22.04.2013 tarihinde verilen dilekçeyle haciz işlemi talep edilmişse de öncelikle dosyanın yenilenmesi, yenileme için ise başvuru ve peşin harcın yatırılması gerektiği şeklinde karar alındığını, Borçka İcra Dairesi işleminin haksız olduğunu ve kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğini, Borçka İcra Dairesinin 2009/921 Sayılı takip dosyasından verilen 22.04.2013 tarihli “Karar Tensip Tutanağı” başlıklı kararın iptali ile dosyanın harç alınmaksızın yenilenmesine karar verilmesini şikâyet yolu ile istemiştir.

Yerel Mahkemece davaya konu Borçka İcra Dairesinin 2009/921 Sayılı takip dosyasında alacaklı vekilinin 10.03.2010 tarihinde haciz talebinde bulunduğu, bunun üzerine borçlulara ait 34 TK 498 ve 34 ZP 7400 plaka sayılı araçların 11.04.2010 tarihinde haczedildiği, bundan sonra alacaklı vekili 26.05.2010 tarihinde borçlu...'in maaşının haczini talep etmişse de dosyada bu haczin uygulandığına dair herhangi bir bilgi ve belge olmadığı, bu tarihten sonra alacaklı vekilinin dosyada herhangi bir talebinin olmadığı, araçların haczedildiği tarihe göre araçların satışının 11.04.2011 tarihine kadar istenmesinin mümkün olduğu, bu tarihe kadar haciz talep edilmediğine göre haczin bu tarihte düştüğünün kabulünün gerekeceği, haczin düştüğü 11.04.2011 tarihinden dosyanın muameleden kaldırıldığı 12.12.2012 tarihine kadar bir yıldan fazla süre geçtiğinden dosyanın muamaleden kaldırılmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı, muameleden kaldırılan dosyanın yenilenmesi talep edildiği takdirde İİK 78/5 maddesi hükmü gereğince yeniden harç alınacağı, yenileme harcı ödenmemesi sebebiyle yenileme talebinin reddi yönündeki İcra Dairesi işleminin Kanuna uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, verilen karar şikâyetçi vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece önceki gerekçeler tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı, şikâyetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, İİK'nın 78/2 ve 4. fıkralarındaki yasal gereklilik (ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz talep edilmiş olması halinde) yerine getirildikten sonra başka sebeplerle dosyanın işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere alacaklının haciz isteme hakkı bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekte düşer. (İİK'nın 78/2. madde C.1) Alacaklı, bir yıllık süresi (İİK'nın 78/2. md.) içinde haciz talebinde bulunmaz veya (bir yıl içinde yaptığı) haciz talebini geri alıp da, bu (aynı) bir yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunmaz ise takip dosyası işlemden kaldırılır. (78/4 md.) Bu halde takip dosyası yalnız işlemden kaldırılır; yoksa icra takibi düşmez. Yani icra takibi derdest kalmakta devam eder. Bu halde yenileme talebinde bulunmak suretiyle aynı takip dosyasında haciz isteyebilir. (78/5 md.)

Buna karşılık alacaklı bir yıllık süresi içinde haciz talebinde bulunmuş ise aynı bir yıllık süre içinde (hatta daha sonra) borçlunun mallarının haczedilememiş olması haciz isteme hakkının düşmesini ve dolayısıyla takip dosyasının işlemden kaldırılmasını gerektirmez. Bu halde icra takibi derdest kalmakta devam etmektedir ve alacaklının bir yıllık süresi içinde yapmış olduğu haciz talebi gereğince (bir yıl geçtikten sonra) borçlunun mallarının haczedilmesini istemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun 78/5. maddesi anlamında yenileme talebi niteliğinde değildir. Yani bu halde alacaklının yeniden harç ödemesine ve talebin borçluya tebliğine gerek yoktur. (Kuru B.: İcra ve İflas Hukuku EI Kitabı, 2013, 2. Baskı, sh 414, 415).

Somut olayda örnek 7 ödeme emri borçluların birincisine 18.9.2009 tarihinde, ikincisine 30.9.2009 tarihinde,üçüncüsüne 01.10.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olup, alacaklı vekili yasal bir yıllık süre içinde borçluların menkullerinin ve borçlunun maaşının haczini talep etmiş olmakla alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiştir. Bu durumda alacaklının yeniden haciz isteyebilmesi için İİK'nın 78/5. maddesi gereğince borçluya yenileme emrinin tebliğine ve dolayısıyla yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. Başka bir ifadeyle alacaklı yenileme talebinde bulunmaksızın doğrudan haciz isteyebilir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Şikâyetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.11.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.S
geçen ay
Teğmen

Okuyun bakalım İlam mı düşüyor haciz isteme hakkı mı?


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

Halen düşme mi kapatma mı konusunda iseniz müsade ederseniz vakit bulursak okuyalım.... 1 yıl işlem yapılmayan haciz dosyası işlemden kaldırılır. Farklı isimlerle anılabilir ama işlemi durur. SOru ise; bu işlem durdurma-takipsizlik bildiriminde (Normalde icra dairesine ama ilamlı olduğunda ise mahkemeye) mahkemeye yapılan bu bildirim dava hazırlığı gibi mi yoksa basit bir talep dilekçesi gibi mi ? Harç vb ödenmeli mi ?
quote:

İlam mı düşüyor haciz isteme hakkı mı?

İcra işleminde "ilamın düşmesi" zaten söz konusu olamaz. İlam kesinleşmiş ki icraya konu olmuş. Kesin karar hakkında icra dairesinin ve hatta icrası ile ilgilenmiş mahkemenin bir yetkisi olamaz.
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanugur
S
geçen ay
Teğmen

Bu konuda anlaştığımızı var sayarak devam ediyorum Haciz isteme hakkı tek taraflı bir hak (Alacaklı hakkı) ve bu hakkı düşürücü bir zaman kanun koyucu tarafından belirenmiş 1 yıl zaman geçmiş o süre zarfında alacaklı hakkını talep etmemiş ve bu hakkı düşmüş Bu hakkı tekrar kazanabilmek için size (Borçluya) tebliğ şartı koyulmuş Kanun koyucu demiş ki ey alacaklı 10 yıl zamanın var şartları yerine getirirsen 10 yıl içerisinde haciz işlemini istediğin zaman başlatabilirsin. Ama 10 yıl sonra ben sana bu hakkı bir daha vermem. Buraya kadar da bir anlaşma içerisinde olduğumuzu varsayıyorum Şimdi sizin meselenize gelince zaten kanunen düşen bir hakkı siz düşürmek için neden işlem yapma gereğini hissediyorsunuz. Bu husus şuna benziyor 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m. 11'e göre erginlik 18 yaşın doldurulması ile başlar. 18 yaşını dolduruyorsunuz ve mahkemeye gidip ben artık ergen olmak istiyorum diyerek dilekçe veriyorsunuz. Var mı böyle bir örnek? Ben şahsen görmedim. Size kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

Hocam öncesinde 1 yıl geçtiği halde icra yaptılar ??? 1 yıl işlemsizlikten dolayı takipsizlik hususunun tespit edilmesi lazım. Edilmediği müddetçe taraflar işlem yapıp 1 yıllık süreyi aşıyorlardır. Yani haciz vb bir işlem yapılması için talep geldiğinde icra dairesi direk gereğini yapmaya bakıyordur. 1 yıllık işlemsizlikten takipsizlik kararı alınması için başvuru gerekecektir. İlamsızlarda icra dairesi kendisi de dosya işlemini durdurabiliyor ama ilamlı olduğunda mahkeme karar verir diye öğrendik.

Bu ince hususun esası nedir ?
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanugur
S
geçen ay
Teğmen

Bende size tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Alacaklı 1 yıl boyunca herhangi bir şekilde haciz isteğinde bulunmadı. İcra müdürlüğü dosyanızı arşive kaldırdı. Dosyanız açık ama arşivde Alacaklı icra Müdürlüğü’ne dilekçesini verdi. İcra ilamlı olduğundan harç ödemedi. Dosya arşivden çıkartıldı. Yapılan yenileme talebi başvurusu sonucu takibin açık kaldığı süre boyunca eğer herhangi bir haciz istenmemiş ise dosya borçlusuna yenileme emri tebliğ edilecektir. Yani size tebligat kanunu kapsamında tebligat yapılacak. Bu tebliğ borçluya yani size itiraz hakkı vermeyecektir ve daha önceden kesinleşen takip kaldığı yerden devam edecektir. Takipsizlik sonucu düşen icra dosyasında düşmeden önce haciz talep edilmiş ise borçluya yenileme emrinin tebliği gerekmemekte olup takip kaldığı yerden devam edecektir. Uzun lafın kısası 1 yıllık süre size hiçbir şey kazandırmaz. Bazı davalarda borçlu kötü niyetli ise yani mal kaçırıyorsa icra dosyasını takip eden hukuk bürosu her yıl dosyayı yenileyip 10 yıllık zaman aşımı süresini 20 yıla bile çıkartabilir. Sözün özü ya borç ödenecek ya alacaklı alacağından vaz geçecek ya da 10-20 yıl süre boyunca üzerinizde hacze konu hiç bir şey bulamayacaklar. Kolay gelsin.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
geçen ay
Yarbay
Konu Sahibi

Takipsizlik anlaşıldığında karar alınması gerekecektir. İcra dairesi bunu karara bağlamalı. İlamlı icra hususunda bu takipsizliğe icra dairesinin karar veremediğini, icra mahkemesine başvurulması gerektiği bilgisine karşı açıldı bu konu. İcra dairesi ilamlı icra takibinde takipsizlik verebilir mi veremez mi ? Veremezse icra mahkemesine başvurulması mecbursa, bu başvuru talep dilekçesi midir yoksa dava başvurusu mudur ?
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanugur
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.