Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
0
Cevap
610
Tıklama
0
Öne Çıkarma
Doolittle hava saldyrysy
F
10 yıl
Yarbay
Konu Sahibi

Doolittle Hava Saldyrysy

1. GYRY?:

Doolittle hava saldyrysy; Ykinci Dünya Sava?y'nda Birle?ik Devletlerin Japon Anakarasyna 18 Nisan 1942'de 16 B-25 "Mitchell" uça?y ile yapty?y ilk bombardymandyr.
Bu bombardyman, Japonlaryn 7 Aralyk 1941'de Pearl Harbor'a yapty?y hava saldyrysyna kar?y bir misilleme olarak gerçekle?tirilmi?ti. Yarbay James "Jimmy" Doolittle tarafyndan planlanyp uygulanan hava saldyrysynyn Amerikan halky üzerinde büyük ölçüde moral etkisi olmu?, Japonlar da anakaralarynyn savunmasynyn yeterli olmady?yny anlamy?tyr.

2. JAPON ANAKARASI'NA SALDIRI FYKRYNYN OLU?MASI:

Ba?kan Franklin D. Roosevelt Beyaz Saray'da 21 Aralyk 1941'de Birle?ik Devletler Ordusu Kurmay Ba?kany ile yapty?y toplantyda; Pearl Harbor felaketinden sonra olumsuz olarak etkilenen Amerikan halkynyn moralini yükseltmek amacyyla Japon Anakarasyna en kysa zamanda bir hava saldyrysy yapylmasyny istemi?ti. Ancak, envanterdeki uçaklaryn menzili o andaki konu?laryna göre yeterli de?ildi. Ba?kan'yn bu iste?inin uçak gemisinden kalkacak iki motorlu bombardyman uçaklary ile gerçekle?tirilebilece?i fikri deniz yüzba?y Francis Low tarafyndan ortaya atylmy? ve konu ile ilgili olarak hazyrlady?y rapor 10 Ocak 1942'de Amiral Ernest J. King'e iletilmi?ti.
Norfolk-Virginia yakynlaryndaki Deniz Kuvvetleri'ne ait meydanyn pisti uçak gemisi kalky? güvertesi uzunlu?unda boya ile i?aretlenmi? ve iki motorlu bombardyman uçaklarynyn bu mesafeden kalky? yapabildikleri gözlemlenmi?ti. Bu görevin planlama ve uygulama görevi, sava?tan önce de ünlü sivil bir havacy olan Doolittle'a verildi.
Uçak gemisinden kalky? yapabilecek, menzil ve bomba yükü bu göreve uygun olan B-18"Bolo", B-23 "Dragon", B-25 "Mitchell" ve B-26 "Marauder" bombardyman uçaklary arasyndan bir seçim yapmak gerekiyordu. B-26 uça?ynyn uçak gemisinden kalky? yapmasy mümkün görülmemi?, B-23 uça?ynyn kanat açykly?ynyn B-25'ten %50 daha fazla
olmasy nedeniyle uçu? güvertesinde az sayyda uça?yn yer alaca?y hesaplanmy? ve iki uçak ilk a?amada, B-18 uça?yda benzer nedenlerle daha sonra Doolittle tarafyndan elenmi?ti. Sonunda, 3,900 kilometre (2,400 mil) menzili olan ve 900 kilogram (2,000 libre) bomba yükü ile B-25 "Mitchell" bombardyman uça?ynyn uygun oldu?una karar verildi.

< Resime gitmek için tıklayın >
B-25 "Mitchell" Orta Bombardyman Uça?y

B-25 uça?y henüz test edilmemi? olmakla birlikte, daha sonra yapylan denemelerde plânlanan görevi yerine getirece?i anla?ylmy?ty. Doolittle hazyrlamy? oldu?u ilk raporunda; B-25'lerin bombardymandan sonra 1.000 kilometreden (600 mil) daha az bir uçu? mesafesinde olan Rusya'nyn Vladivostok'a inmelerini öngörmü?tü. Ancak, o
tarihte Japonlar ile henüz harbe girmemi? olan Sovyetler Birli?i ile yapylan görü?melerden olumlu bir sonuç çykmamy?ty.

3. E?YTYM:

Bu görev için sahip olduklary özellikleri nedeniyle seçilen B-25 "Mitchell" uçaklarynyn uçak gemisinden ilk kalky? denemesi Norfolk-Virginia'da 3 ?ubat 1942'de yapyldy.
USS Hornet uçak gemisi güvertesine yüklenen 2 B-25 uça?y, uçak gemisi güvertesinden ba?aryly bir ?ekilde kalky? yapmy?ty. Baskyn plâny ivedilikle onaylandy ve bu görev için 17 nci Bombardyman Grubu'nda görev yapan havacylardan gönüllü olanlaryn seçilmesine ba?landy. 17 nci Bombardyman Grubu bünyesinde bulunan 4 Üssüne ait filolaryn tümü Eylül 1941'de B-25 "Mitchell" uçaklary ile teçhiz edilmi?ti. 17 nci Bombardyman Grubu, Kara Hava Kuvvetlerinin tek orta bombardyman grubu de?ildi. Ancak B-25'lerle ilk teçhiz edilen Bombardyman Grubu oldu?u için 1942 yyly ilkbaharynda çok tecrübeli B-25 uçu? ekibini bünyesinde bulunduruyordu. 17 nci Bombardyman Grubu, Birle?ik Devletler sava?a girdikten sonra 8 nci Hava Kuvveti'nde görevlendirilen ilk bombardyman grubu olmu?tu. Birle?ik Devletlerin batysyndaki Oregon-Pendleton'da konu?lu bulunan 17 nci Bombardyman Grubu, denizalty tespit etmek için devriye uçu?u yapmaktaydy. Japonya'ya yapylacak bombardyman görevi için seçilmesinden hemen
sonra yer de?i?tirerek do?udaki Güney Caroline-Columbia yakynlaryndaki Lexington üssüne intikal etmi?ti. Biryandan burada da benzer devriye görevini yapyyor, di?er yandan da Japonya'ya yapylacak bombardyman görevi için hazyrlanyyordu. Grup 9 ?ubat 1942'de bütünüyle Columbia'ya intikal etmi?ti.
Burada "son derece" tehlikeli görev için görevin ne oldu?u açyklanmadan gönüllü uçu? ekibine ihtiyaç oldu?u duyuruldu. Grup 17 ?ubat 1942'de 8 nci Hava Kuvveti'nde görevlendirilmi?ti. Ylk plânlamada 20 uçak dü?ünülmü?, daha sonra 24 B-25 uça?y bu bombardyman görevi için uygun duruma getirilmek üzere Minnesota, Minneapolis'de bulunan Mid-Continent Havayollarynyn "De?i?iklik Merkezi"ne gönderilmi?ti. Uçaklar üzerinde a?a?ydaki de?i?iklikler yapylmy?ty:

- Gövdenin alt kysmynda bulunan taret çykaryldy.
- Buzlanmayy önleyici ve buz çözücü sistem takyldy.
- Üst taret civaryndaki gövdenin üzerine çelik plâkalar takyldy.
- A?yrly?y azaltmak için irtibat telsiz cihazy çykaryldy.
- Alt taretin çykarylmasyyla elde edilen bo?lu?a ve bomba sahanly?yna yerle?tirilen üç tank ile uça?yn benzin
miktary 2,445 litreden 4,319 litreye çykaryldy.
- A?yrly?y azaltmak için kuyruktaki taret sökülerek yerine sacdan yapylmy? sahte namlu takyldy ve
- Uça?yn alçak irtifalarda etkisiz olan Norden bomba ni?angâhy çykarylarak yerine Pilot Yüzba?y C. Ross Greening
tarafyndan bu görev için geli?tirilen bomba ni?angâhy takyldy.

Ayryca iki uça?a bombardyman sonuçlaryny kaydetmek için foto?raf makinesi takylmy?ty. Minneapolis'de seçilen 24 uça?yn mürettebaty Florida'daki Eglin Üssü'nde 1 Mart 1942'de e?itim uçu?laryna ba?lady. Bombardyman görevi için seçilen mürettebat üç hafta boyunca uçak gemisinin 300 feet uzunlu?undaki güvertesinden simüle kalky?y, alçak irtifa ve gece uçu?unu, su üstü seyrüsefer ve alçak irtifa bombardymanyny yo?un bir ?ekilde çaly?my?ty. Gerçek duruma uygun olmasy için e?itim uçu?lary herhangi bir seyrüsefer yardymcysy kullanylmadan ve yerden referans alynmadan yapylmy?ty. Bu çaly?malary Deniz Üste?men Henry Miller gözlemliyordu. E?itime olan katkylary nedeniyle Üste?men Miller onursal uçucu olarak "Bombardyman"cylara katylmy?ty. Yarbay Doolittle hazyrlamy? oldu?u raporda; ya?mur ve sis nedeniyle uçulamayan birkaç gün dy?ynda e?itimin istenilen seviyeye ula?ty?yny belirtmi?ti. Bir uça?yn burun tekerle?i kalky?ta meydana gelen kaza nedeniyle hemen tamir edilemeyecek kadar a?yr hasara u?ramy?ty. Bombardyman e?itimi Mart ayy ortalarynda tamamlanmy?ty. 25 Mart 1942'de 22 B-25 orta bombardyman uça?y Eglin'den Kaliforniya McClellan Üssü'ne gitmek üzere havalandy. Yki gün sonra son de?i?ikliklerin yapylmasy için Sacramento Hava Alayy'na vardylar.
Daha sonra toplam 16 B-25 uça?y 31 Mart 1942'de Kaliforniya San Francisco Körfezi'ndeki Alameda Deniz Hava Üssü'ne uçtu.
50 mürettebat ve 16 B-25'ten olu?an görev kuvvetinin San Francisco'dan hareketinden kysa bir süre önce uçak gemisi uçu? güvertesinde syky?yk bir konumda olan
B-25'lerin kalky? teknikleri hakkynda yeterli bilgiyi sahip olmalary sa?landy. 16 B-25 ve mürettebaty görev için hazyr olmu?tu.

4. GÖREV:

1 Nisan 1942'de üzerinde de?i?iklik yapylmy? 16xB-25 "Mitchell" orta menzilli bombardyman uça?y, be?i uçak
bakym personeli olmak üzere toplam 71 subay ve 130 astsubay Alameda'da USS Hornet uçak gemisine yerle?tirildi.

< Resime gitmek için tıklayın >
USS Hornet (CV-8) Uçak Gemisi

Her uçak, özel olarak üretilmi? 4 adet 225 kilogram (500 libre) bomba ta?yyacakty. Bombalardan üçü yüksek patlayycyly parça tesirli bomba, biri de yangyn bombasyydy. Yangyn bombasy uçaktan byrakyldyktan sonra havada da?ylarak geni? bir alanda yangyn çykarmak üzere tasarlanmy? ve üretilmi?ti. Ayryca uçaklaryn menzilini
etkilememesi için bombalaryn metal kysymlary inceltilerek mümkün oldu?u kadar a?yrly?y azaltylmy?ty.
Be? bombanyn üzerine sava?tan önce Japon Devleti tarafyndan Birle?ik Devletler askerlerine verilen "dostluk" madalyalary takylmy?ty. Her B-25 uça?ynyn; üst taretinde 2x12,7 mm ve burun kysmynda 7,62 mm çapynda makineli tüfek vardy. Kuyruk kysmyndaki makineli tüfek sökülmü? ve yerine Japon uçaklarynyn arkadan yapaca?y saldyryda caydyrycylyk sa?lamasy amacyyla sacdan yapylmy? sahte namlu eklenmi?ti. Uçaklar USS Hornet uçak gemisinin uçu? güvertesinde birbirine yakyn olarak ve güvertenin arkasyndan önüne do?ru yerle?tirilmi?ti.

< Resime gitmek için tıklayın >
B-25 Uça?ynyn Kuyruk Taretindeki Sahte Namlular

< Resime gitmek için tıklayın >
USS Hornet Uçak Gemisi Uçu? Güvertesinde B-25'ler

Alameda limanyndan 2 Nisan 1942 günü saat 10:00'da ayrylan USS Hornet uçak gemisi ile Görev Gücü 18 birkaç gün sonra Koramiral William F. Halsey Jr. komutasyndaki USS Enterprise uçak gemisi ve ona refakat eden kruvazör ve destroyerlerden olu?mu? Görev Gücü 16 ile Büyük Okyanustaki Hawai Adalarynyn kuzeyinde önceden belirlenen yerde bulu?tu. Hornet uçak gemisinin uçu? güvertesinde B-25'ler bulundu?u için, uçak gemisinin av ve ke?if uçaklary uçu? güvertesinin altynda bulunuyordu. Bu nedenle Enterprise uçak gemisindeki uçaklar görev gücünün tümünü Japon uçaklarynyn olasy saldyrysyndan koruyacakty. Birle?ik görev gücü 2 uçak gemisi, 3 a?yr kruvazör, 1 hafif kruvazör, 8 muhrip ve 2 yakyt ikmal gemisinden olu?mu?tu ve tam bir telsiz suskunlu?u uyguluyordu. Dü?ük süratte seyreden yakyt ikmal gemileri 17 Nisan 1942 günü ak?amüstü görev gücüne yakyt ikmali yaptyktan sonra muhriplerle birlikte geriye dönmü?, uçak gemileri ve kruvazörler Japonya'nyn do?usunda ve Japonlar tarafyndan kontrol altynda tutulan sulara, B-25'lerin kalky? noktasyna do?ru 20 deniz mili süratle seyretmeye ba?lamy?ty.

< Resime gitmek için tıklayın >
Japonya'ya Do?ru Yolalan USS Hornet Uçak Gemisi

Görev gücü 18 Nisan 1942 günü sabah saat 07:38'de Japon anakarasynyn 1,050 kilometre (650 mil) açy?ynda plânlanan kalky? noktasyna do?ru ilerlerken Japon devriye gemisi Dai-23 Nittō Maru tarafyndan görülmü? ve devriye botu telsizle Japonya'ya saldyry yapylaca?yny bildirmi?ti. Nashville kruvazörü tarafyndan ate? altyna alynan Dai-23
devriye botu ölümcül hasar görmü?, bot komutany astsubay intihar etmi? ve 11 denizcinin 5'i denizden çykarylmy?ty. Bu durumda Yarbay Doolittle ve Hornet uçak gemisinin komutany Albay Marc Mitscher, plânlanan noktadan 10 saat önce ve 270 kilometre (170 mil) daha uzak bir noktadan B-25'lerin ivedi olarak kalkmalary kararyny verdi. Uçaklaryn motorlarynyn çaly?tyrma hazyrlyklaryna ba?landy. Doolittle'yn uça?y uçu? güvertesinin en önündeydi ve kalky? mesafesi 467 feet'di (142 metre). Yarbay Doolittle dahil pilotlaryn hiç biri uçak gemisi güvertesinden B-25 uça?y ile kalky? yapmamy?ty. 16 B-25 "Mitchell" orta menzilli bombardyman uça?ynyn tümü 08:20 ve 09:19 saatleri arasynda emniyetli bir ?ekilde Hornet uçak gemisinden havalanmy?ty.

< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >
USS Hornet Uçak Gemisi'nden Havalanan B-25 "Mitchell" Uça?y

< Resime gitmek için tıklayın >
Bombalanacak Hedefler Ve Ynilecek Meydanlar

B-25'ler Japonya'daki hedeflerine do?ru görülmeden varmak için ikili kol, en fazla dörtlü kol halinde ve dalgalara de?ecek kadar alçak irtifadan uçtular. Uçaklar, uçak gemisinden kalky?yndan 6 saat sonra ö?le saatlerinde Japonya'ya vardylar ve Tokyo civaryndaki Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Kobe, Osaka ?ehirlerindeki 10
askeri ve endüstriyel tesisi bombaladylar. Bombardyman syrasynda B-25'lere hafif uçaksavar ate?i açylmy? ve birkaç Japon av uça?y ile kar?yla?ylmy? ancak herhangi bir kayyp verilmemi?ti. Sadece Üste?men Richard O. Joyce'nin kullandy?y B-25 uça?y küçük çaply uçaksavar isabeti almy?ty. Uçak gemisinden dördüncü uçak olarak kalky? yapan Üt?m. Everett W. Holstrom'un kullandy?y B-25, Japon av uça?yna taretindeki tutukluk nedeniyle ate? edemeyince bombalaryny hedefe varmadan önce byrakmak zorunda kalmy?ty. Bombardymana katylan 16 B-25'in 15'?i Japonya'nyn güney kyyylaryndan güneybaty istikametinde uçmu?tu. Uçaklaryn Do?u Çin Denizi'ni geçerek Çin'in do?usundaki etrafynda birçok meydan bulunan Zhejiang'daki seyrüsefer yardymcylaryny kullanarak Chongqing'e ula?masy ve burada yakyt ikmali yapmasy plânlanmy?ty. Bütün uçaklaryn öncelikle inece?i meydan Zhuchou'du. Bir B-25'in yakyt seviyesi a?yry azaldy?yndan en yakynyndaki Rusya kyyylaryna yönelmi?ti. B-25'ler Çin'e do?ru uçarken beklenmedik birkaç sorunla kar?yla?my?lardy: Hava kararmak üzereydi, yakyt miktary çok azalmy?ty ve hava bozmaya ba?lamy?ty. Güzel bir rastlanty sonucu uçaklar hedeflerini bombaladyktan sonra Çin'e do?ru uçarken yedi saat boyunca arkadan rüzgâr almy?lar ve kuyruktan alynan rüzgâr uçaklaryn yer süratini 25 knot
arttyrmy?ty. E?er arkadan esen rüzgâr olmasaydy, hiçbir uçak Çin'e ula?amayacakty. Olumsuzluklar nedeniyle pilotlar Çin'de inmeyi plânladyklary meydanlara ula?amayacaklaryny anlamy?lardy. Bu durumda önlerinde iki seçenek vardy: Birinci seçenek Çin topraklary üzerinde uçaklaryny para?ütle atlayarak terk etmek, ikinci seçenek Çin kyyylary boyunca uygun görülen yere kyrymy göre alarak inmeyi denemekti. Uçak gemisinden kalktyktan 13 saat sonra Çin kyyylaryna ula?an 15 B-25 uça?y kyrym geçirerek inmi?ti. Bir B-25 uça?y Vladivostok ?ehrinin 65 kilometre (40 mil) yakynyna inmi?ti. Rusya'ya inen uça?yn mürettebaty enterne edildi?i Yran'dan 1943 yylynda kurtarylmy?ty. Bu görev uçu?unda B-25 "Mitchell" orta bombardyman uçaklary yakla?yk olarak 3,600 kilometre (2,250 mil) uçarak en uzun muharebe uçu? görevini yerine getirmi?lerdi. Doolittle ve uçu? ekibi Çin'e para?ütle güvenli olarak indikten sonra hem Çinli asker ve sivillerden hem de Çin'de ya?ayan Amerikaly misyoner John Birch'den yardym almy?ty. Görev sonunda tüm uçaklar kullanylmaz duruma geldi?i için Doolittle bu görevi ba?arysyz olarak de?erlendirmi?ti.

< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >
Yokosuka Japon Deniz Üssü'nün B-25 Uça?yndan Çekilen Foto?raflary

5. UÇAK MÜRETTEBATININ DURUMU:

Kayyp personelin akybeti:
Japon hedeflerine bombardymandan sonra uçu? mürettebatynyn büyük ço?unlu?u Çin'e ula?mayy ba?army?, Çinli asker ve sivillerden yardym almy?ty. Uçu? mürettebatyna yardym eden Çinliler bu davrany?laryny pahalyya ödemi?lerdi. Japon askerleri Zhejiang ve Jiangxi bölgelerinde Amerikalylara yardym eden Çinlileri basky altyna almy?ty. Japon askerleri Doolittle ve di?er uçu? mürettebatyny aramalary syrasynda tahmini 250.000 sivili öldürmü?tü. Yki uça?yn toplam 10 ki?ilik mürettebatyndan haber alynamamy?ty. Birle?ik Devletler 15 A?ustos 1942'de ?anghay'daki Ysviçre Konsoloslu?u'ndan 8 mürettebatyn (Yki mürettebat kyrymly ini? syrasynda bo?ularak ya?amyny yitirmi?ti) ?anghay'daki Japon polis merkezinde gözetim altynda olduklaryny ö?rendi. Japonlar 19 Ekim 1942'de sekiz mürettebatyn ölüm cezasyna çarptyryldyklaryny, daha sonra birkaçynyn cezasynyn hafifletilerek ömür boyu hapse çevrildi?ini açyklady. Radyo yayynynda isim ve ba?ka bir bilgi verilmemi?ti. Japon propagandasy hava saldyrysyny alaya alyyordu. Bombardymany "Hiçbir ?ey yapmayan saldyry" olarak nitelendiriyor ve birkaç B-25'i dü?ürdüklerini söyleyerek övünüyorlardy. Gerçekte B-25'ler ve mürettebaty bombardyman esnasynda hiçbir kayyp vermemi?lerdi. Yki uçak mürettebatynyn durumu sava?tan sonra ?ahghay'da sava? suçlary mahkemesinde ortaya çykaryldy. ?ubat 1946'da dört Japon subayy esir alynan sekiz mürettebata kötü davranmaktan yargylandy.
Yki uçak mürettebaty; astsubay William J. Dieter ve Çavu? Donald E. Fitzmaurice, B-25'in Çin kyyysyna kyrymly olarak inmesinden sonra bo?ularak ya?amyny yitirmi?ti.
Di?er sekiz mürettebattan; Üste?menler Dean E. Hallmark, Robert J. Meder, Chase Nielsen, William G. Farrow, Robert L. Hite, George Barr
ve Onba?ylar Harold A. Spatz ile Jacop DeShazer esir edilmi?ti. Esir alynan Amerikalylar i?kence görmü?, aç byrakylmy? ve bu kötü duruma ek olarak dizanteri ve beriberi
hastaly?yna yakalanmy?lardy. 28 A?ustos 1942'de pilotlar Hallmark ve Farrow ile silahçy Spatz göstermelik olarak mahkemeye çykarylmy?ty.
Kötü muamele görmelerine ve basky altynda tutulmalaryna ra?men üç havacy mahkemeye herhangi bir bilgi vermemi?lerdi.
14 Ekim 1942'de üç Amerikalynyn ertesi gün idam edilmelerine karar verilmi?ti. 15 Ekim 1942 günü saat 16:30'da üç Amerikaly havacy kamyonla götürüldü?ü ?anghay'daki mezarlykta bir manga Japon askeri tarafyndan kur?una dizilmi?ti. Askeri hapishanede bulunan di?er be? esir Amerikaly havacynyn sa?ly?y beslenme yetersizli?i nedeniyle hyzla bozulmaya ba?lamy?ty. Nisan 1943'de Nanking'e götürülen be? Amerikaly havacydan Meder 1 Aralyk 1943'de ölmü?tü.
Sonunda kalan dört esir; Nielsen, Hite, Barr ile DeShazer az da olsa tedavi görmü?, Yncil ve birkaç kitap okumalaryna izin verilmi?ti.
Hayatta kalan dört havacy A?ustos 1945'de Amerikan birlikleri tarafyndan kurtarylmy?ty. Doolittle'yn esir edilen sekiz uçu? mürettebatyna sava? suçu i?lemekten yargylanan dört Japon subayy suçlu bulundu. Üç Japon subayy be? yyl a?yr hapis, bir Japon subayy dokuz yyl hapis cezasy aldy. Bombardyman görevinde sadece bir uçu? mürettebaty kayboldu. Çin üzerinde para?ütle atlarken hayatyny kaybeden Onba?y Leland D. Faktor'dan bir daha haber alynamady.

Görevden dönen uçu? mürettebaty: Baskyndan sonra Doolittle bombardyman görevine katylan ekibine; 16 uça?yn kaybedildi?ini, bombalanan hedeflerde küçük çaply hasar meydana geldi?ini bu nedenle Birle?ik Devletlere döndü?ünde askeri mahkemeye verilece?ini dü?ündü?ünü söylemi?ti. Dü?ündü?ünün tam tersine, Yarbay Doolittle ülkesine döndü?ünde bombardymanyn Amerikan halky üzerinde büyük ölçüde olumlu etki yapmasy nedeniyle Ba?kan Roosevelt tarafyndan ?eref Madalyasy ile ödüllendirilmi? ve albay rütbesi atlatylarak tu?generalli?e yükseltilmi?ti. Ykinci Dünya Sava?y'nyn son üç yylynda Kuzey Afrika'da 12 nci, Akdeniz'de 15 nci ve Yngiltere'de
8 nci Hava Kuvvetine komuta etmi?ti.

< Resime gitmek için tıklayın >
Ba?kan Franklin D. Roosevelt'in Jimmy Doolittle'a ?eref Madalyasy'ny Verme Töreni

Onba?y David J. Thatcher ile Üste?men Thomas R. White; Çin'de Lawson'un yaraly mürettebatyna büyük çaba harcayarak yaptyklary yardymlarla Japon askerlerinden kurtulmalaryny sa?ladyklary için Gümü? Yyldyz madalyasy ile ödüllendirildi. Bombardymana katylan 80 mürettebata Seçkin Uçu? Haçy madalyasy, ölen ve yaralanan mürettebata Gazilik Madalyasy verilmi?ti. Ayryca bombardymana katylan tüm mürettebat Çin hükümeti tarafyndan madalya ile
ödüllendirilmi?ti. Çin-Burma-Hindistan bölgesinde 28 havacy bir yyla yakyn uçu? görevi yapty. Bu havacylardan 5'i görev esnasynda hayatyny kaybetti.
Kuzey Afrika'da 19 havacy görev yapty. Bunlardan 4'ü görev syrasynda hayatyny kaybetti, 4'ü esir dü?tü. Avrupa'daki harekâtta 9 havacy görev yapty, görev esnasynda 1 ki?i hayatyny kaybetti. A?yr yaralanan iki havacy 1944 yylynda Kara Hava Kuvvetleri'nden ayryldy.

6. SONUÇ:

Doolittle hava saldyrysy Japon hedeflerinde ciddi bir hasar meydana getirmemi?se de Pearl Harbor baskynyndan sonra Amerikan halkynyn bozulan moralinin yükselmesinde çok büyük katkysy olmu?tu. Son derece zor göreve gönüllü olarak katylan 80 havacy cesaret ve verilen görevi yerine getirme azmi ile havacylyk tarihine geçmi?tir.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ferrari -- 31 Aralık 2013; 16:56:45 >

DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.