DH KAFKASYA SEVDALILARI [295 KAFKASYALI] 13.YIL Forumun En Uzun Soluklu Konusu
 Sonuçları gör
Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 2 mobil kullanıcı
820
Cevap
57282
Tıklama
3
Öne Çıkarma
DH KAFKASYA SEVDALILARI [295 KAFKASYALI] 13.YIL Forumun En Uzun Soluklu Konusu

D diabrek Konu Sahibi
13 yıl (806 mesaj)
Ankete Türkiyede en çok bulunan Kafkas halklarını yazdık,unuttuğumuz,eklenmesini istediğiniz olursa pm den bildirebilirsiniz! imza ve isim konusuna wunafelerden(1) sonra son şekli verilecektir.

[right][image]https://store.donanimhaber.com/ad/ad/9e/adad9ea461f2be888058e394fa143fc7.gif[/image][/right][color=green][b][i][font="Trebuchet MS"][right]DH KAFKASYA SEVDALILARI [/right][/font][/i][/color][url=https://forum.donanimhaber.com/dh-kafkasya-sevdalilari-277-kafkasyali--27671855][font="Trebuchet MS"][i][right]Şerefsizce yaşamaktansa şerefimle ölürüm[/right][/i][/font][/url][/b]


***İmzayı nasıl kullanırım:Kodları kopyalayın,Profilim kısmındaki İmza alanına yapıştırıp alttaki uygula butonuna tıklayın.Hayırlı olsun.
(1)Çerkeslerde, herhangi bir konuda karar vermek için sözü geçen büyüklerin yaptığı tarışma/görüşmelere verilen ad.
KAFKAS HALKLARI
Kafkasya'nın yerli (otokhtan) Halkları genel olarak konuştukları dil yönünden üç ana grup halinde incelenmektedir. Buna göre;I. Grup / Kuzeybatı Kafkasya halklarıdır ve üç ana gruba ayrılır.1.ADİGELER: Kuzey çerkesleri olarak ta adlandırılan bu gruplar dil bakımından birbirlerini anlayabilirler. Adigeler kendi aralarında iki ana grup halinde incelenir.

a)Abzah, Hatukuay, Kemirguvey(Temirgoy - Çemguy), Adamey, Bjedug (Yegerkhoy-Kiray), Mahuş(:Makhoş), Şhapsıg, Natukhaç ve Janelerdir.

b)Kabardey ve Besleneyler(:Besniy): En kalabalık Çerkes kabilesi olan Kabardeyler, Büyük ve Küçük Kabardeyler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Büyük Kabardeyler Nalçik ve çevresinde, Küçük Kabardeyler ise Mozdok (Mezdegü) çevresinde otururlar. Kabardeylerin bir kolu olarak kabul edilen Besleneyler ise batı komşularıdır.2.UBIHLAR (:Ubuh-Vubıh- Ubukh): Kafkasyada Abhaz ve Adigeler arasında yaşayan bu topluluklar dil bakımından ölü diller arasına girmiştir. Tamamı 1864'de göç etmiş olduğundan Kafkasya'da hiç Ubuh kalmamıştır. Diasporada yaşayan Ubıh kökenli aileler ise komşuları olan Abzahların dilini benimsemişlerdir.3.ABHAZLAR- ABAZALAR : Kuzeyde Çerkes topluluklarına komşu olan Abazalar (Abazin-Aşuva) ile Karadeniz kıyılarında oturan Abhazlar (Apsuvalar) aynı kökten çıkan iki grup halinde birbirlerinden Kafkas Dağları ile ayrılmışlardır. Karadeniz kıyı kesiminde oturan ana Abhaz kitlesi ile kuzeyde Kabardeylere yakın olarak oturan Abazaların şivelerinde farklılıklar ortaya çıkmış ise de zorluk çekmeden anlaşabilirler. Abhazlar tarih boyunca Gürcüler'le yakın ilişkiler içerisinde olmuşlar, hatta onların tesiriyle büyük çoğunlukla Hıristiyanlık benimsenmiştir.II. Grup / Orta ve Kuzeydoğu Kafkasya halklarıdır ve iki ana gruba ayrılır.1.VAYNAHLAR: Kafkasya'nın stratejik önemi en büyük noktalarından birinde yaşayan dağlı Vaynah toplulukları genel olarak birbirlerinden lehçe farklılıkları ile ayrılan üç ana gruba ayrılır.

a.ÇEÇENLER (Nohçi-Nohçoylar) Vaynahların ana kitlesini meydana getirirler.

b.İNGUŞLAR (Galgaylar) İnguşlar ikinci büyük Vaynah grubudur ve Asa ile Sunja ırmakları arasında ve Terek Nehri'ne doğru kuzeye yayılırlar.

c.KİSTLER (Batslar,Tuşhlar) Gürcüstanın Çeçen sınırında Tuşa ve Alazan ırmaklarının kaynaklarında ve Pankisi vadisinde oturan bu küçük grup daha çok Gürcü unsurları ile etkileşim halindedir.2. DAĞISTAN HALKLARI:

Kafkasyanın en çeşitli topluluklarının yaşadığı bölge olan Dağıstan'da Kafkas Dil grubundan olan 4 ana grup yaşamaktadır. Kafkasya'nın yerlisi olan bu halklar (Avarlar, Lezgiler, Laklar ve Darginler) daha çok dağlık bölgelerde yaşarlar.

a)AVARLAR (MAARULALAR): Lezgilerden sonra Dağıstan'ın en kalabalık kabilesı Avarlar'dır. Kendi aralarında ise en kalabalık grubu esas Avarlar meydana getirirler. Dil yönünden üç gruba ayrılırlar;

ı.Avar (Maarulal),

ıı..Andi (Bottlih, Godoberi, Karatin, Bagvalal, Çamalal, Tindi ve Açvaçiş gibi alt gruplara ayrılırlar)

ııı.Dido (Hinuk, Çvarşin ve Kapuçinler gibi alt gruplara ayrılırlar)

b)LEZGİLER. Dağıstan'ın güney-doğusunda yaşarlar Samur Nehri'nin orta ve yukarı mecralarında ve Şamahı yöresine kadar uzanan alanda yayılmışlardır. Doğu ve güney-doğuda Azeriler ile karışmışlardır bu nedenle Türkçe Lezgiler arasında geniş ölçüde yayılmıştır. Rutul, Kütin, Agul, Budukh, Dzekh, Tabasaran, Tsakhur, Udi ve Khinalug gibi alt kollara ayrılırlar. Kürinler ve Tabasaranlar en kalabalık gruplardırlar.

c)LAKLAR (Gazi Kumuklar) Orta Dağıstanda yaşarlar.

d)DARGİNLER. Lezgi diline yakın bir dil konuşan Darginler bu nedenle Lezgi kabileleri arasında da sayılırlar. Akuşa, Sutkur, Sırhal, Urkarak, Horakan, Kaytak (Haydak) ve Kubaçi gibi gruplara ayrılırlar.

Dağıstan'daki dağlı kabilelerin aralarında bulunan doğal engeller (dağlar, tepeler, derin vadiler vs.) Batı Kafkasya'daki kadar olmasa da buradaki toplumlar arasında da çeşitli dil farklılıkları doğurmuştur.III. Grup / Güney-Batı Kafkasya halklarıdır ve dört ana gruba ayrılır.1.GÜRCÜLER

Çoruh Vadisi'nden doğuda Alazan Irmağı ve Zakatali Mıntıkası'na kadar, kuzeyde Kafkas Dağları'nın güney eteklerinden güneyde Gümrü-Elizavetpol hattında kadar uzanan geniş bölgede yaşarlar. Kuzeyden Abhazlar, Svanlar, Ossetler, Çeçenler ve Lezgilerle komşudurlar. Güney-doğuda ise Azerilerle sınırları aşağı yukarı Nuha yakınlarından geçer. Güneylerinde Ermeniler bulunur.

Dil bakımından "Güney-Batı Kafkasya Dilleri Grubu"Gürcüce çeşitli gruplara ayrılır.

a-Asıl Gürcüler: Tiflis çevresinden ibaret olan Kartli ile doğusunda bulunan Kakheti'de otururlar. Zakatali civarında oturan İnguiller'de bu gruba dahil edilirler.

b-İmeretler: Riyon ile Yukarı Kura ırmakları arasında otururlar.

c-Gurienliler: Kutais yakınında yaşarlar.

d-Acaralar: Batum civarında yaşarlar.

e-Pşavlar: Tiflis'in kuzey doğusunda otururlar,

f-Kevsurlar Kazbek doğusunda dağlık bölgelerde Tuşlarla komşu olarak yaşarlar. Tuşlar gibi dillerinde Çeçen, Oset etkileri bulunan küçük bir halktır.2.MEGRELLER İngur ve Riyon Irmakları arasında oturan Bu halk asıl Gürcülerle birlikte bölgedeki en kalabalık toplumlardan birisidir.3.LAZLAR Çoruh Vadisi'nde oturan Lazlar tamamen Müslümanlığı kabul etmiş bir halktır.4.SWANLAR Elbruz Dağı'nın güney eteklerinde Gürcüstanın dağlık bölgelerinde yaşayan Swanlar, Gürcüce'ye bağlı ama farklılıkları olan bir dil kullanırlar vardır.DİĞER KAFKAS HALKLARI;

Kafkasya'da yerli (otokhtan) Halkları dışında tasnif edilen ama en az yerli halklar kadar artık Kafkasyalı olan başka toplumlarda yaşamaktadırlar. Kültürel açıdan yerli halklarla aynı özeliklere sahip bu topluluklar genel olarak konuştukları dil yönünden ayrı bir grup olarak tasnif edilirler.A.İrani Dil Konuşan Kafkas Toplumları:1 .OSETLER (ASETİNLER)

Aslen Alanlardan geldikleri kabul edilen bu toplum dil açısından Kafkas dillerinin etkileri altında önemli değişiklikler geçirmesine karşılık İran diline çok yakın bir dil kullanırlar.

Kafkasya'da Daryal Geçidi'nin güney ağzında otururlar. Doğularında Çeçenler, kuzeylerinde İnguşlar ve Kabartaylar, batılarında Gürcüler bulunur. Güneyden de yine Gürcülerle komşudurlar. Onlara diğer Kafkas halkları Kuşha, kendileri ise Iron derler.

Daryal Geçidi'nden başka Liakkva ve Ksa vadilerinde, güneyde Kura'ya doğru Uruk, Fiag-Don ve Ardon ile Yukarı Terek boylarında da yaşarlar. Yine bir ayrı grupları da Yukarı Kura'nın sağ kıyısı ile Trialet Dağı'nda ve Borjom'un doğusunda otururlar.

Osetinler başlıca iki gruba ayrılırlar;

1- İron,

2- Digor.

Osetlerin çoğunluğu Hıristiyan olduğu için ne Rusya'ya karşı olan mücadeleye, ne de göç hareketine etkili bir şekilde katılmamışlardır. Yalnız sayıca çok az sayıda Müslüman olanları aslen Oset olan General Musa Kundukhov öncülüğünde Çeçenlerle birlikte göçe katılmışlardır.2.TATLAR (PADARLAR) Safeviler tarafından Kafkasyada Bakü, Kuba, Şamahı, Derbent ve Zakatali mıntıkalarında yerleştirilmiş olan İranlılardır. Pehlevi Dili'ni konuşurlar.B. Türk Dili Konuşan Kafkas Toplumları:1. KARAÇAY-BALKARLAR (MALKARLAR)

Kaynakları hakkında çeşitli görüşler ileri sürülen Karaçayların genel olarak, Kafkasya'da belirli dönemlerde bulunmuş olan Hazar, Bulgar ve Kıpçak gibi Eski Türk topluluklarının bir devamı olduğu kabul edilmektedir. Ancak Alanlarla tıpkı Osetler gibi ortak kültürel özelliklere sahip olmaları bu konuda kesin bir hüküm verilmesine de engel olmaktadır. Kıpçak Türkçesinden geldiği bilinen bir dil kullanırlar. Karaçay ve Balkar (Malkar) olarak iki grup halinde anılmalarına rağmen gerçekte tek bir halktırlar.

XIII.-XV.yüzyıllar arasında Kabartayların doğuya doğru yayılmalarına kadar Kuban, Terek ve Kuma nehirlerinin orta ve yukarı mecralarında ve onlara katılan akarsuların boylarında geniş bir sahada yaşadıkları bilinen Karaçaylar daha sonraları Kafkas Dağları'nın zirvelerine doğru çekilerek Elbruz Tepesi'nin etrafındaki sarp ve yüksek bölgelere yerleşmişlerdir. Çevrelerinin genel olarak Çerkes-Abaza kabileleri tarafından çevrili olmasından dolayı, kültürel açıdan komşu kabilelerle aynı özelliklere sahiptirler.


2. KUMUKLAR

Kuzeyde Terek Nehri'ne kadar, güneyde de Makhaçkale'nin güneyine kadar uzanan alçak arazide otururlar. Genel olarak Dağıstan'ın kuzey-doğu ve doğusundaki Hazar Denizi'ne kadar uzanan düzlüklerde yaşarlar. Kafkasya'ya ne zaman ve nasıl geldikleri kesin olarak bilinmemektedir. Onları Hazarlara, Kimaklara, Gazi-Kumuklara ve hatta Karaçay-Balkarlara bağlayanlar bulunmaktadır. Ayrıca Hazar Denizi kıyılarında oturdukları ve kıyıdaki "kum"dan kaynaklanan "Kumuk" ismini aldıklarını ileri sürenler dahi vardır. Makhaçkale, Kaspiiski, Hasavyurt, Babayurt, Buynakski ve hatta İzberbaş şehirleri Kumukların yaşadıkları alana dahildirler. Ovalık yerlerde yaşayan çeşitli Kafkas kabileleri genellikle Türk kabileleri ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunmalarından dolayı Kumuk Türkçesini de bilirler. Bu nedenle Türkçenin bir lehçesi olan Kumukça Doğu Kafkasya'da ortak bir anlaşma vasıtası olarak kullanılmaktadır.3. NOGAYLAR

Kazak ve Karakalpak Türkçesine yakın bir dil konuşan bu topluluklar XVIII. Yüzyıldan sonra Kafkasya bölgesine yerleştirilmişlerdir. Dağıstanda Hazar Denizi'ne doğru uzanan düzlükte ve daha kuzeyde step görünümü alan bozkırlarda Türk asıllı kabilelerle (Kumuklar, Azeriler, Türkmenler) karışık olarak yaşarlar.

ÜYELER


1.diabrek(Kurucu Üye)
2.judith
3.SeKSandDoRT
4.copela
5.splendour.rrr
6.nman
7.TuRKuMCaLiSKaNim
8.Snaqe
9.Gianfranco
10.Lav
11.ugr7
12.hashus1099
13.T.R.U.G.
14.Hypocrites
15.__dI4u__
16.FearFroMe
17.JanJan_09
18.Caglar.1903
19.Attila-HUN
20.BauglirXul
21.weros
22.ptklu
23.TheMoJo
24.adige_4ever(Kurucu Üye)
25.Commander41©
26.Self Control
27.HassDeutsch
28.nartfemre
29.altwo
30.R_s_K
31.süpürman
32.Euphorus
33.savkar
34.webmaster-mt
35.AlwaysAndForever
36.YateQo
37.hakan4095
38.own3dripy
39.k1oNaXH
40.uaGENC
41.X Files
42.entrika888
43.GUERRA
44.atiyba
45.zoptrik
46.Eren Polat
47.ColdShadow
48.Shaqtr81
49. _Right_
50.kartallar_yalnız_uçar
51.mykt
52.Bay Wesley
53.alimert1232
54.cndstrn
55.technozafer
56.Selection
57.nurox
58.adigephsase
59.SteGaNoS
60.etusch
61.karasimsek06
62._Akıncı
63.BozkurtH
64.zalimtürk
65.BaRoN55
66.bende345
67.macar93
68.kavkaz
69.UniLéE
70.perity
71.barisaydemir
72.axi-laz
73.Pijjozzy
74.mic check
75.ofabiya
76.stornado
77.K.Kahriman
78.Gelbanagel
79.gennosuke
80._panzerschreck_
81.Worldpress
82.minik_jagura
83.Hayalci
84.Moja
85.Dark_dartanyan
86.uzm@n
87.FlameThrower
88.nogaiakinji
89.cherkes_bey
90.Harimole
91.azazel_666
92.Herdie
93.Depresionist
94.canozgur
95.adigesave
96.franticc
97.adige_musty
98.yasaryasaryasar
99.VGroove
100.R�#7812;oL£Я (Onur Üyesi)
101.kutup ayısı
102.S4HİN
103.AngelSoul
104.talihyasin
105.MoĞoLLar
106.miccoli
107.siyahgribeyaz.
108.ahmetyücel
109.cfc
110.ByMeanMachine
111.inanmayan denesin
112.yarasa_38
113.enginu
114.nasozby
115.ahmetyücel
116.airea
117.forza21
118.qpcole
119.I_nterpoL
120.Master KENOBI
121.sgnr
122.kobra06
123.Enspektör
124.bjkozan
125.ghett0C0wb0y
126.stewieandcartman
127.batuhan529
128.Tlepsh
129.BreeVanDeKamp
130.Mutsuz Son
131.macrolight
132.Emmmreee
133.castorpollux
134.Re-Atum
135.slmn227
136. y@s@r
137.furtem
138.circassboy
139.AdigeJudge
140.selcuk_kars
141.Trumpeter Swan
142.liguashe
143.serden
144.cankatbaskan
145.xhellfirex
146.Erén
147.Acrux
148.unsal23
149.çerkes_kızı
150.Quartamin
151.savarana
152.hakanertas
153.emrerok_rc
154.by_rda
155.camo
156.TaTLı*KeLeßeK
157.metaltrrocker
158.kyran
159.ARIKAN
160.AngelSoul
161.D-HAN
162.1mpossible
162.Travis Touchdown
163.Noxco
164.he manin abisi çetin
165.Volkanbaba
166.A.E.C
167.Error 404
168.jokerwill
169.Imnobody
170.prince1
171.Birce
172.kinqberq
173.can_38
174.Mutlu Dal
175.KRML_KNN
176.branduko
177.TheMidnight
178.King Lark
179.Dila'
180.RæmireZ
181.ALEXİST
182.E.C
183.AdiqeCaLe
184.fusem
185.NintendoWiiXbox
186.Cherkez26
187.hovarat
188.eAddL
189.AloneBoss
190.özgür41
191.FrontLiner
192.smlynr
193.abhaz23
194.aboxzux
195.Byfe
196.Tim_Robbins
197.çerkes89
198.LaHire
199.ferit78
200.adige13 [ Onur Üyesi ]
201.Miklo*
202.andruil
203.Explore The Universe
204.SüperEspri
205.ArcherCavalry
205.Loveliest
206.Minotor
207.Ökaryot
208.Leo Messi 10
209.sgtujwdgk
210.Orochimaru37
211.yasar11732
212.korkuadam
213.kokov
214.kıpçak+kk
215.uumrl
216.Mr.Pringles
217.CorBaysal
218.RonaRkk
219.bende345
220.mek_adige
221.DaNGDuM
222.E=mc²
223.N.M.Türk05
224.emresngr
225.dulcet
226.TherafluForte
227.neemis
228.shapsugh
229.slymane
230.TnesQuare
231.Mekanik61
232.kaberdeybaha
233.ermisss
234.ShaG
235.FAFD38700
236.Han-X
237.CALIFORNIAN
238.Alper08
239.Jeolog.
240.Boldy.Marry
241.omrtnckl
242.Fuat!
243.kansav81
244.webmastr_99
245.Napoleonfd
246.saslaner
247.tuguj
248.WeasLey_
249.EkmekArasiDondurma
250.NagatoPain
251.TMoE
252.unal19
253.altanbilisim
254.Shyvana
255.arddsc38
256.ediga1864
257.DeathDoctor
258.bilgi_ter
259.alcatrazkackini
260.Ainur
261.can.avar
262.Smach
263.paynır
264.cnr_kfks
264.Şanssız Herif
265.kingofdark
266.azazel_666
267.I AM MONGOL
268.AlcoholicPriest
269.Kesheyma
270.tamelma
271.ispirto
272.RockStar.
273.alpduez
274.Turkuaz Prusa
275.ziel34
276.Reo*
277.FusuyDroid
278.Kargagöz
279.AndreaNilmar
280.Bileninsan
281.KFCTAVUGU
282.Lil Bloodred Ridin Hood
283.sargon06
284.VeniVidiVecihi
285.zhcircassian
286.TheCgn
287.Dark Brotherhood
289.Seyrek Disli Kötü Adam
290.Sekai
291.evdekielvis
292.abide85
293.kabardinka
294.kralcamoka
295.podkayfomArkadaşlar lütfen imzamızı kullanalım,gruba yeni üye katılımı sizin imzalarınızla olmaktadır.

KAFKASYA SEVDALILARI

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi diabrek -- 20 Ocak 2021; 23:42:46 >


J judith
13 yıl (950 mesaj)
kendimde çerkez, soyadım da kafkas

yaz hacı.
D diabrek Konu Sahibi
13 yıl (806 mesaj)
hoşgeldin, eklendi
M McManamann
13 yıl (3537 mesaj)
karslıyım, yerli deriz kendi aramızda, sanırım kafkas oluyoruz, eğer öyleyse beni de yaz...
C copela
13 yıl (274 mesaj)
Yaz..Artvin-Gürcistan neresini istersen
F FilimAdamı
13 yıl (654 mesaj)
yaz benide
N nman
13 yıl (1912 mesaj)
Yaz...

Hatukay'ım Uzunyayla Kaynarlıyım.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

S Snaqe
13 yıl (716 mesaj)
Bende çerkesim

Babam çerkes yani.

Ne mutlu Türküm Diyene
D diabrek Konu Sahibi
13 yıl (806 mesaj)
eklenmiştir
arkadaşlar imzayı acele yaptım öneri ve çalışmalarınızı da eklerseniz sevinirim.
T ten_don
13 yıl (2947 mesaj)

J joedumars
13 yıl (3150 mesaj)
Yaz hacım beni de baba tarafı çerkes,imza da güzel olmuş bence
L Lav
13 yıl (574 mesaj)
Beni de ekle hocam!..
Azeriyim ve de Kars'lıyım!..
K Kuzey Kafkasya
13 yıl (2324 mesaj)
Yaz bakalım.Baba tarafı Dağıstan göçmeni.
J jvcjvc
13 yıl (8803 mesaj)
bende inat seranik göçmenleri fun clup açacağım
N nman
13 yıl (1912 mesaj)
quote:

Orjinalden alıntı: Gamlı Baykuş

bende inat seranik göçmenleri fun clup açacağım

K Kuzey Kafkasya
13 yıl (2324 mesaj)
quote:

Orjinalden alıntı: Gamlı Baykuş

bende inat seranik göçmenleri fun clup açacağım


Neyin inadı bu?
H hashus1099
13 yıl (4864 mesaj)
batumluymuşuz
D diabrek Konu Sahibi
13 yıl (806 mesaj)
Arkadaşlar buraya mesaj yazanları ekliyorum,eklenmesini istemeyen mesajında belirtsin lütfen
N Nipp10
13 yıl (2812 mesaj)
Beni de yazarsan sevinirim
Q qwe.
13 yıl (592 mesaj)
Annem de babam da çerkez Balıkesir/Susurluk/Demirkapı Köyü

İmzayı bir ara düzenlerim.